Hotărârea nr. 382/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi precum şi celor din instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                         
                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi precum şi celor din instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al  Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2010,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi si Raportul de specialitate comun nr. 86456/ 2010 al Serviciului Resurse Umane,Pregătire Profesională şi Secretariat şi Direcţiei Economice si Finanţe Publice Locale;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere solicitarea formulată de Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică Locală Iaşi prin adresa nr. 12 din 20 mai 2010,

În baza prevederilor art.11 din Anexa III - Reglementări specifice funcţionarilor publici a Legii cadru  nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice ,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Începând cu 01.10.2010 se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, precum şi funcţionarilor publici din cadrul instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi , suplimente stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Art.2 Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.

Art.3 Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal  realizate în trimestrul anterior .

Art.4 Suplimentele salariale se stabilesc şi se acordă prin dispoziţie a Primarului Municipiului Iaşi, respectiv prin decizie a directorilor instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Iaşi , în sume de până la valorile stabilite conform conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Primarul Municipiului Iaşi, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale si Serviciul Resurse Umane,Pregătire Profesională şi Secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor , prin grija Secretarului Municipiului Iaşi.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 382 din 30 septembrie 2010

 

Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi  nr.382 /30.09.2010

 

Suplimente salariale

pe categorii de funcţii conform art.11 din Legea nr.330/2009

 

Nr. crt.

Funcţia publică

Clasa

Grad

Treaptă

Salariul de bază pt. funcţiile publice locale

Salariul de bază pentru funcţiile publice de stat

Diferenţa dintre sal de bază pentru funcţiile publice de stat şi salariile de bază pentru funcţiile publice locale

1

Secretar municipiu

 

 

 

3750

4421

671

2

Director general,

arhitect şef

 

 

 

2517

3179

662

3

Director

 

 

 

2436

3077

641

4

Director adjunct

 

 

 

2274

2871

597

5

Şef serviciu

 

 

 

2111

2666

555

6

Şef birou

 

 

 

2030

2564

534

7

Consilier, inspector, consilier juridic, auditor

I

Superior

1

1624

2051

427

8

 

I

Superior

2

1435

1794

359

9

 

I

Superior

3

1246

1625

379

10

 

I

Principal

1

1111

1456

345

11

 

I

Principal

2

986

1309

323

12

 

I

Principal

3

915

1212

297

13

 

I

Asistent

1

866

1092

226

14

 

I

Asistent

2

818

1017

199

15

 

I

Asistent

3

747

945

198

16

 

I

Debutant

-

699

699

0

17

Referent de specialitate

II

Superior

1

1035

1662

627

18

 

II

Superior

2

894

1351

457

19

 

II

Superior

3

806

1214

408

20

 

II

Principal

1

772

1123

351

21

 

II

Principal

2

737

1097

360

22

 

II

Principal

3

714

834

120

23

 

II

Asistent

1

682

697

15

24

 

II

Asistent

2

658

666

8

25

 

II

Asistent

3

636

630

0

26

 

II

Debutant

-

608

608

0

27

Referent

III

Superior

1

958

1087

129

28

 

III

Superior

2

889

940

51

29

 

III

Superior

3

803

839

36

30

 

III

Principal

1

741

747

6

31

 

III

Principal

2

714

704

0

32

 

III

Principal

3

682

680

0

33

 

III

Asistent

1

658

657

0

34

 

III

Asistent

2

636

640

4

35

 

III

Asistent

3

612

619

7

36

 

III

Debutant

-

595

595

0

 

Director General,                                                        Şef Serviciu Resurse Umane,

Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale            Pregătire Profesională şi Secretariat 

Victorel Lupu                                                              Virgil Stărică