Hotărârea nr. 381/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.77/2010 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.77/2010 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar;

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 septembrie 2010,

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere demisia domnului Andrei Trofor din cadrul Consiliului de Administraţie înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.81626 /14.09.2010,

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2010 privind desemnarea persoanelor imputernicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.12 si art.13, precum si celelalte dispozitii  din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a “Despre adunarile generale” si Sectiunii a III-a “Despre administrarea societatii” , art.137, 138^2, precum si celelalte dispozitii din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.54, precum si celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Componenţa Consiliului de Administraţie al Societăţii  Comerciale S.C.SALUBRIS S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2010 privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul Iasi este unic actionar, se modifică prin înlocuirea domnului Andrei Trofor cu domnul Harabagiu Gabriel Vasile.

Art.2 (1) Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2010 privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar se modifică in mod corespunzator.

          (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 77/2010 rămân neschimbate.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi S.C.Salubris S.A.; Domnului Harabagiu Gabriel Vasile , Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 381 din 30 septembrie 2010