Hotărârea nr. 380/2010

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliile de Administraţie din cadrul spitalelor publice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea  reprezentanţilor  Consiliului Local Iaşi în Consiliile de Administraţie din cadrul spitalelor publice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;     

Având în vedere  adresa  DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI IAŞI  nr. 69294/2010  prin care se  solicită desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliile de Administraţie ce se constituie la nivelul spitalelor publice,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă numirea   reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliile de administraţie ce se constituie la nivelul spitalelor publice următorilor  :

 

1. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă  “ Dr.Iacob Chizach “

Doamna CAMELIA GAVRILA

Supleant Domnul Ficu Anghel

 

 

2. Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. Spiridon  Iaşi

Domnul ROMEO OLTEANU

Supleant Domnul Constantin Neculau

 

 

3. Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon Iaşi

Domnul COMAN COSMIN

Domnul TUDOR JIJIA

Supleanti : Domnul Victorel Lupu

                   Doamna Cătălina Creţu

______________________________________________________________

 

4. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Domnul MUNTEANU VASILE

Domnul LUCIAN BURLEA

Supleanti : Doamna Petra Carp

                   Domnul Marius Dangă                           

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Spitalului Clinic Militar de Urgenţă  “ Dr.Iacob Chizach “, Spitalului Clinic de Urgenţe Sf. Spiridon, Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon, Spitalului Clinic de Recuperare, persoanelor nominalizate la art .1 a prezentei hotarari, Serviciului Resurse umane, Pregătire profesionala si secretariat si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Spitalul Clinic Militar de Urgenţă  “ Dr.Iacob Chizach “, Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Spiridon, Spitalul Clinic Dr.C.I.Parhon, Spitalul Clinic de Recuperare, Serviciul Resurse umane, Pregătire profesionala si secretariat.

            (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

   

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   380 din 30 septembrie 2010