Hotărârea nr. 38/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS la care Municipiul Iaşi este membru asociat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS, la care Municipiul Iaşi este membru asociat

 

   Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 ianuarie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.7282 din 22.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere adresa nr.19/22.01.2010 înaintată de A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.7233/22.01.2010;

Având în vedere Hotărârea nr.6/09.12.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul ARSACIS;

Având în vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 şi nr.93054/DF/14.01.2010 ale Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Având în vedere prevederile HCL nr. 37 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS, la care Municipiul Iaşi este membru asociat;

Având în vedere prevederile O.G. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziriile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările ulterioare;

Avand în vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1. - Se aprobă încheierea actului adiţional nr.1 pentru modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, prevăzut în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se desemnează, ca reprezentant al Municipiului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, domnul Gheorghe NICHITA în calitate de Primar al Municipiului Iaşi.

Art.3. - Se împuterniceşte domnul Gheorghe NICHITA - Primarul Municipiului Iaşi, să semneze legal valabil, în numele şi pentru Municipiul Iaşi - Consiliul Local Iaşi, actele menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. APAVITAL S.A. Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directiei Tehnice si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, prin aparatul de specialitate.

                          Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

         

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

      Nr.  38 din 27 ianuarie 2010