Hotărârea nr. 378/2010

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare doamnei Margareta Perevoznic Maestru international al sportului

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare  doamnei Margareta Perevoznic, Maestru international al sportului

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  30 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85397/23.09.2010 întocmita de Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere Laudatio semnat de un grup de personalitati iesene;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi, doamnei Margareta Perevoznic, Maestru international al sportului .

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Serviciului Relaţii Internaţionale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale si Serviciul Relaţii Internaţionale.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

   Nr.  378  din 30 septembrie 2010