Hotărârea nr. 376/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T46 numere cadastrale 14024 si 14025 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu locuinte servicii si dotari aferente utilitati circulatii si amenajari peisagistice pe teren proprietate privata persoane juridice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                    Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA GALATA, T46, numere cadastrale 14024 si 14025  Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu locuinte, servicii si dotari aferente, utilitati, circulatii si amenajari peisagistice pe teren proprietate privata persoane juridice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Avand in vedere nota de fundamentare nr.81495/13.09.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.1617/24.04.2008;

Avand in vedere cererea nr.66267/20.07.2010, prin care SC Miroslava Development 1 SRL, SC Miroslava Development 2 SRL, SC Miroslava Development 3 SRL, SC Miroslava Development 4 SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Galata, T46, numere cadastrale 14024 si 14025;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 21.07.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.162/PUZ/2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:   

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Galata, T46, numere cadastrale 14024 si 14025, intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu locuinte, servicii si dotari aferente, utilitati, circulatii si amenajari peisagistice pe teren proprietate privata persoane juridice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 190266 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.1187/2008. Indicatori urbanistici :UTR1(dotari,servicii): POT=12%, CUT=1.2; regim de inaltime P+2E/P+3E (H maxim15 m). UTR2 (locuinteindividuale): POT=18,5%, CUT=0.4; regim de inaltime P+1E+M (H maxim 12 m). UTR3 (locuinte colective): POT=28,5%, CUT=1.2; regim de inaltime P+3E (H maxim 18 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr.  2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autorizarea constructiilor se va face dupa asigurarea echiparii edilitare a ansamblului si realizarea unei trame stradale care sa asigure fluenta circulatiei auto si pietonale-infrastructura zonei se va realiza cu prioritate,pe cheltuiala beneficiarilor PUZ.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, SC Miroslava Development 1 SRL, SC Miroslava Development 2 SRL, SC Miroslava Development 3 SRL, SC Miroslava Development 4 SRL şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

           (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                       

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 376 din 30 septembrie 2010