Hotărârea nr. 37/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS la care Municipiul Iaşi este membru asociat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS, la care Municipiul Iaşi este membru asociat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.7281 din 22.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere adresa nr.19/22.01.2010 înaintată de A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.7233/22.01.2010;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/21.07.2008 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Iaşi, ca membru activ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.4/12.05.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul ARSACIS;

Având în vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 şi nr.93054/DF/14.01.2010 ale Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv -cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

Avand în vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:   

HOTARASTE:

 

Art.1. - Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, prevăzute în Anexa 1 şi Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuterniceşte reprezentantul Municipiului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze în favoarea adoptării Actului Constitutiv şi Statutului ARSACIS, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuterniceşte domnul Gheorghe NICHITA - Primarul Municipiului Iaşi, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Iaşi actele prevăzute la art.1.

Art.4. - Se împuterniceşte doamna Claudia Simona Agrici să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi - ARSACIS la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Iaşi.

Art.5. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 din H.C.L. 324/21.07.2008 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Iaşi, ca membru activ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi - ARSACIS.

Art.6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A.; Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directiei Tehnice si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.7 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - ARSACIS prin aparatul de specialitate., S.C. Apavital S.A. .

                              Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

    Nr. 37 din 27 ianuarie  2010