Hotărârea nr. 363/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan Iasi Zona Tomesti T127 P1 (4601/10/1) si P1 (4601/10/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexa gospodareasca pe teren aflat in proprietate privată

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  intravilan Iasi, Zona Tomesti T127,  P1 (4601/10/1) si P1 (4601/10/2),   intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexa gospodareasca

 pe teren aflat in proprietate privată

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.25643 din 20.03.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2982 din 17.06.2008

Avand in vedere cererea nr. 88289 din 29.10.2008 prin care dl. ANTONIU IOAN  solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, Tomesti T127, 

P1 (4601/10/1) si P1 (4601/10/2),  dupa alipire - LOT1;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 11.03.2009;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.149/PUZ/2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi intocmit in vederea construirii unei  locuinţe si anexa gospodareasca  pe teren proprietate privată,  în intravilan Iasi, T 127, P1 (4601/10/1) si P1 (4601/10/2), in baza contractelor de vânzare şi cumpărare  nr.498 /06.03.2007 si nr.499 /06.03.2007. Suprafata terenului studiat prin PUZ  este de 800,00 mp. Indicatori urbanistici:POT: 30,00 %,  CUT: 0,6, Regim de inaltime: P+E, H max.: 8,00 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice U3) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2  Infrastructura zonei studiate se va realiza cu prioritate,pe cheltuiala initiatorilor PUZ.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Domnului ANTONIU IOAN, din jud.Iasi, sat Tomesti, comuna Tomesti, bl. 17, sc. B, et.2, ap.9.şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni

         

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

   Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  363 din 30 septembrie 2010