Hotărârea nr. 361/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizic

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T169 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.62191/06.07.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.3170/12.08.2009;

Avand in vedere cererea nr.62191/06.07.2010,prin care domnii Nicoara Mircea Nicusor si Cristiana Andreea solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium,T169;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.07.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.151/PUZ/2010 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 :

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T169, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 969 mp..conform contractului de vanzare cumparare nr.614/2006. Indicatori urbanistici :  POT=30%, CUT=0.9;  regim de inaltime P+2E (9 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr.  U 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Domnilor Nicoara Mircea Nicusor si Cristiana Andreea Str. Canta nr. 38 bl. 531 sc. b ap.14 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 361 din 30 septembrie 2010