Hotărârea nr. 36/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. APAVITAL S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. APAVITAL S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit in şedinţa din data de 27 ianuarie 2010:

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.7280 din 22.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.327/30.07.2009 prin care s-a avizat, în principiu, “Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, prin atribuire directă către S.C. Apavital S.A.”;

Având în vedere Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă-Canal - A.R.S.A.C.I.S., aprobat prin H.C.L. nr.324/21.07.2008;

Având în vedere adresa nr.19/22.01.2010 înaintată de A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.7233/22.01.2010;

Având în vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 şi nr.93054/DF/14.01.2010 ale Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Iaşi, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă delegarea gestiuniii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Iaşi către S.C. APAVITAL S.A. cu sediul în Iaşi, str. Mihai Costăchescu nr.6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J/22/1/1991, CIF 1959768.

Art.3 - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (“Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce se va încheia între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS ca reprezentantă a unităţilor administrativ-teritoriale, pe de o parte, şi S.C. APAVITAL  S.A Iaşi, pe de altă parte.

Art.4 - Bunurile din domeniul public şi privat al Municipiului Iaşi aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Iaşi care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. APAVITAL S.A vor fi inventariate şi predate până la data de 31.12.2010 şi se vor constitui în Anexă la Contractul de Delegare.

Art.5 - Se acordă mandat Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str.Octav Băncilă, nr.1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iaşi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iaşi - Consiliul Local Iaşi, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Municipiului Iaşi - Consiliul Local Iaşi.

Art.6 - De la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.327/30.07.2009.

Art.7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, A.R.S.A.C.I.S, S.C. Apavital S.A, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Directiei Tehnice, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale, Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi-ARSACIS, SC Apavital SA.

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

            Nr. 36 din 27 ianuarie 2010