Hotărârea nr. 350/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - “Monument comemorativ Cezar Ivănescu”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - “Monument comemorativ Cezar Ivănescu”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2010;

Având in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;   

Având in vedere referatul de specialitate nr. 83120 din 17.09.2010, elaborat de Direcţia Tehnică şi Investiţii privind necesitatea realizării obiectivului “Monument comemorativ Cezar Ivănescu”;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru “Monument comemorativ Cezar Ivănescu”, prevăzuţi în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice si de Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judetului Iaşi                                                                                                                                            

Art.3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Economica si de Finanţe Publice Locale, Direcţia Tehnică şi Investiţii.

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 350 din 30 septembrie 2010

 

Anexa  la HCL 350/30.09.2010

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  “Monument comemorativ Cezar Ivănescu”

 

Indicatorii tehnico economici pentru Monument comemorativ Cezar Ivănescu

 

1. Suprafata marmură alb - gri de 2cm grosime

2. Suprafaţa granit negru de 2 cm grosime

3. Medalion bronz: 10 Kg.

4. Durata execuţie: 25 zile

5. Valoarea totală, T.V.A. inclus.: 13.555 lei

 

ing. Mihai Chirica                                ing. Dorel Porumb

Director General,                                 Şef Birou,

Direcţia Tehnică şi Investiţii