Hotărârea nr. 35/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către S.C. Apavital S.A. a terenurilor proprietate publică pe care urmează a se construi/extinde/reabilita obiectivele de investiţii din proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către S.C. Apavital S.A. a terenurilor proprietate publică pe care urmează a se construi/extinde/reabilita obiectivele de investiţii din proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Iaşi”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  27 ianuarie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.7279 din 22.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa nr.19/22.01.2010 înaintată de A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.7233/22.01.2010;

Având în vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 şi nr.93054/DF/14.01.2010 ale Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/21.07.2008 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Iaşi, ca membru activ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi - ARSACIS;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.472/06.11.2009 privind aprobarea, în principiu, a atribuirii de teren din domeniul public al Municipiului Iaşi către S.C. Apavital S.A. pentru realizarea proiectelor din sectorul apă/apă uzată în România, din cadrul măsurii ISPA nr.2005/RO/16/P/PA/001-02;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art. 1- Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Apavital S.A. a terenurilor proprietate publică pe care urmează a se construi/extinde/reabilita obiectivele de investiţii din proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi”, pe durata proiectului, conform planurilor de situaţie anexele 1 - 30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Obiectivele de investiţii aferente proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Iaşi”, respectiv:

Modernizare sisteme alimentare apa in Oras Iasi (conducte mari)

- Reabilitare conducte principale Oras Iasi;

- Reabilitare Rezervor Sorogari.

Modernizare canalizari Oras Iasi (colectoare principale)

- Reabilitare colectoare principale apa uzata Iasi.

Modernizare retea alimentare in Oras Iasi (cu conducte asbestociment)

            - Reabilitare conducte asbestociment Oras Iasi;

            - Reabilitare retea alimentare Oras Iasi.

Modernizare retea canalizari Oras Iasi

            - Reabilitare retea canalizari Oras Iasi.

Extindere retea canalizari Oras Iasi

            - Extinderi retea canalizari Oras Iasi.                

Modernizare Statie Epurare Ape Uzate in Aglomerarea Iasi

            - Statia Epurare Ape Uzate Iasi - modernizare (treapta tertiara),

se vor construi/extinde/reabilita pe terenurile nominalizate la art.1.

Art. 3 - De la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.472/06.11.2009 privind aprobarea, în principiu, a atribuirii de teren din domeniul public al Municipiului Iaşi către S.C. Apavital S.A. pentru realizarea proiectelor din sectorul apă/apă uzată în România, din cadrul măsurii ISPA nr.2005/RO/16/P/PA/001-02;

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A.; Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul GIS Cadastru; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directiei Tehnice si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 5 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul GIS Cadastru, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, S.C. Apavital S.A.

             Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 35 din 27 ianuarie  2010