Hotărârea nr. 349/2010

HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “TRAINING ORIENTAT spre PRACTICĂ prin FIRMĂ SIMULATĂ/de EXERCIŢIU (TOP FSE)” - partener Colegiul “Emil Racoviţă” Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cofinanţarea proiectului “TRAINING ORIENTAT spre PRACTICĂ prin FIRMĂ SIMULATĂ/de EXERCIŢIU (TOP FSE)” -  partener Colegiul Emil Racoviţă Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  30 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Nota de fundamentare  85000 /23.09.2010  întocmită de Serviciul Implementare Programe;

Având în vedere Contractul de finanţare POSDRU/90/2.1/S/61851;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local 314/2005, privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea proiectului “TRAINING ORIENTAT spre PRACTICĂ prin FIRMĂ SIMULATĂ/de EXERCIŢIU (TOP FSE)”, cu suma de 5460 lei (contribuţia partenerului din procentul de 2% al solicitantului, aferentă bugetului total al  proiectului).

Art.2 Suma aferentă cofinanţării pentru anul 2010 în valoare de 4000 lei, va fi asigurată din Fondul de rezervă din cadrul bugetului local al Municipiului Iaşi şi se aloca la capitolul  bugetar 65.02.56 (Învăţământ  - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare).

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcţiei Tehnice si Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Colegiului Emil Racoviţă Iaşi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Dezvoltare si Proiecte Europene si Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  349 din 30 septembrie 2010