Hotărârea nr. 348/2010

HOTARÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  30 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Avand in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 83365 din 17.09.2010 intocmit de către Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere solicitarea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi nr.16722/14.09.2010, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 81881din 14.09.2010, prin care se solicita modificarea structurii organizatorice;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.48/2010 pentru  modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Se aproba structura organizatorica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Iasi, Primarului Municipiului Iasi, Directiei Tehnice si Investitii, Direcţiei Economice si de Finante Publice Locale si Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Tehnica si Investitii, Direcţia Economică si de Finante Publice Locale si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

             (2) Aducerea la cunostinta publică a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  348  din 30 septembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 348 din 30.09.10

 

 

 

 

la hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi

 

 

 

 

 

Nr. crt.

SECTIA

NR. PATURI

1.

CLINICA REUMATOLOGIE

85

2.

RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE I

65

3.

RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE II

40

4.

CLINICA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

70

5.

CLINICA RECUPERARE MEDICALA CARDIOVASCULARA

45

6.

CLINICA RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE

25

7.

CLINICA RECUPERARE MEDICALA NEUROLOGIE

75

8.

CLINICA MEDICINA MUNCII

40

9.

RECUPERARE NEUROMOTORI

70

10.

CLINICA ORL

35

11.

TOTAL

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Director General Directia Tehnica si Investitii,                                                        Sef Serviciu,

              ing. Mihai Chirica                                                                                         ing. Viorica Bostan