Hotărârea nr. 347/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;   

Având în vedere nota de fundamentare intocmita de către S.C. Salubris S.A. si inregistrata cu numarul 31487 din 12.08.2010;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;           

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

Având în vedere H.C.L. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, Societăţii Comerciale Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 401/2007;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

 În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1. Se aproba contractul - cadru pentru prestari servicii de salubritate catre populatia neasociata, conform anexei 1, care constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. Se aproba contractul - cadru pentru prestari servicii salubritate catre institutiile publice si agentii economici, conform anexei 2, care constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3. Se aproba contractul - cadru pentru prestari servicii de salubritate catre asociatiile de locatari si proprietari, conform anexei 3, care constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, , Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, S.C. Salubris S.A.  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată şi S.C.Salubris S.A..

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

              

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.  347 din 30 septembrie 2010

 

Anexa 1  la H.C.L. nr. 347/30.09.10    

 

anexa 1

  F - 50

 

S.C. SALUBRIS S.A. IAŞI

    J22-836-2002

    Şos. Naţională nr. 43

 
CONTRACT

Nr. _____________ din ____________________                   

PENTRU PRESTĂRI SERVICII SALUBRITATE

POPULAŢIE NEASOCIATĂ

Încheiat între:

            1. S.C. SALUBRIS S.A. cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr.43, telefon: 270045, 276244, 279638, fax: 266463,  dispecerat: 270223, e-mail:office@salubris.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/836/14.08.2002, cod unic de înregistrare RO14816433, titulară a Licenţei clasa I conform Ordinului nr.296/2008, cont virament nr. RO85TREZ4065069XXX000955, deschis la Trezoreria Iaşi, RO51BRDE240SV12952322400  deschis la BRD Iaşi şi  RO97INGB0014000029538911 deschis la ING BANK NV Iaşi,  reprezentată prin Director General - Ing. Ion Apostol, denumită în continuare PRESTATOR, pe de o parte, şi

            2. Dl/(D-na) ___________________________________________________________________________________________________posesor al B.I./C.I. seria __ număr _________eliberat la data de__________de către___________C.N.P.__________________________________domiciliat în Iaşi, str. ________________________________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ___ et. ___ ap. ___ telefon __________________________,  e-mail:_______________________________________, denumită în continuare BENEFICIAR.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale în conformitate cu prevederile legale în vigoare:  Legea nr.51/2006, Legea nr.101/2006, O.nr.110/2007, O.nr.112/2007, H.C.L.nr.401/2007, H.G.nr.448/2005, H.G.nr.856/2002, Legea nr.132/2010, O.U.G.61/2006; H.G.349/2005, H.C.L.172/2002, Ordin 20/12.02.2003, SR13343/96, SR13350, SR13400/2007,  SR13386/97, pentru un număr de____ persoane.

Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ______________(se trec datele de identificare ale locului special amenajat, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

Art. 2. Contractul se încheie pe o durată nedeterminată, începând cu data de ____________________.

 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Art. 3  Prestatorul are următoarele drepturi:

1.Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.,corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. Să aplice penalităţi în cazul neachitării facturilor la termen. Să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

2.Să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii.

3.Să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale.

4.Să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri.

Art. 4. Prestatorul se obligă:

1.Să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile publice locale.

2.  Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate. Să respecte angajamentele asumate prin contractul de prestări servicii salubritate cu respectarea legislaţiei.

3.  Să doteze punctele de colectare cu recipiente inscripţionate, în locuri special amenajate pe domeniul public, stabilite de autorităţile publice locale. Să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. În cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acestor deşeuri.

4. Să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.

5.  Să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen maxim de 2 zile de la constatare sau de la primirea unei sesizări în acest sens dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea. Să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada de 1 aprilie-1octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an. Să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

6. Să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare.

7. Să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.

8. Să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât  să nu poată fi şters, fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.

9. Să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere.

10. Să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

11. Să ridice şi să transporte deşeurile menajere ale beneficiarului conform graficului stabilit pe zile, săptămânal.

12. Să comunice beneficiarului modificarea tarifului şi alte informaţii necesare, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

13. Să dea răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate de către beneficiar cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale. Să notifice orice modificare cu referire la normativele în vigoare din prezentul contract.

14.  Să comunice în scris beneficiarului, cu minim 15 zile lucrătoare înainte, încetarea prestării serviciului.

15. Să plătească penalităţi în cuantum de 3% pentru: întreruperea nejustificată a serviciului, prestarea sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract, neanunţarea întreruperii serviciului, nerespectarea programului de ridicare a deşeurilor stabilit în contract.

16. Să actualizeze împreună cu autorităţile locale evidenţa utilizatorilor fără contract de prestări servicii salubritate, în vederea decontării prestaţiei direct la bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

17. Să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi:

1.                         Să beneficieze de accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale. Să i se presteze  activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelul stabilite în contract.

2.                         Să solicite despăgubiri pentru daune provocate de către operator pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.

3.                         Să sesizeze autorităţile competente  pentru orice deficienţe în asigurarea serviciului.

4.                         Să se adreseze instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu.

5.                         Să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractual asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare.

6.                         Să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.

7.                         Să conteste facturile, în scris, în termen de 10 zile de la primire, când constată încălcarea prevederilor contractuale, în caz contrar, factura va fi considerată acceptată la plată.

8.  Să beneficieze de reducerea costurilor pentru colectarea selectivă a deşeului municipal, în anumite condiţii stabilite în prealabil.

Art. 6. Beneficiarul se obligă:

1.    Să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestări servicii.

2.                              Să achite contravaloarea serviciilor executate de prestator, în termenele legale.

3.                              Să depoziteze deşeurile menajere numai la punctele de colectare situate pe domeniul public, cu acces optim pentru mijloacele de transport, în orice anotimp al anului, sau după caz, în recipientele cu care a fost dotat de către S.C. SALUBRIS S.A. Să nu introducă în recipiente deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale sau care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu.

4.  Să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate public teritorială.

5.  Să primească la cerere de la operator pungi/saci de plastic , contra cost sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile.

6.  Să execute operaţiunea de colectare selectivă conform cu sistemul de colectare convenit de operator şi/sau autorităţile locale şi a legislaţiei în vigoare.

7.   Să păstreze integritatea recipientelor puse la dispoziţie de către prestator şi să nu modifice amplasarea acestora. Să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare situate pe domeniul public, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului. În caz de pierdere sau distrugere, beneficiarul va suporta contravaloarea recipientelor cu care a fost dotat în regim de comodat.

8.   Să păstreze curăţenia în jurul recipientelor şi a punctelor de colectare a deşeurilor.

9.   Să permită delegaţilor împuterniciţi ai S.C. SALUBRIS S.A. să verifice numărul de persoane care locuiesc la adresă. Constatarea unui plus de persoane faţă de cel comunicat anterior  va fi facturat şi încasat retroactiv pentru toată perioada nedeclarată.

10.  Să comunice prestatorului, în scris, până pe data de 27 a lunii, numărul de persoane ce intră la calculul contravalorii prestaţiilor, în caz contrar, prestatorul este îndreptăţit să factureze numărul de persoane din contract sau cel constatat de prestator.

11.  Să primească şi să confirme primirea facturilor lunar, a înştiinţărilor de plată, a somaţiilor, cât şi orice corespondenţă înaintată prin poştă sau prin delegat. Neprimirea facturii nu exonerează beneficiarul de la plata serviciului prestat, acesta fiind obligat să contacteze prestatorul.

12. Să menţină  în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale, în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor.

13. Să solicite golirea recipientelor ori de câte ori este necesar şi să confirme în scris, serviciul de care a beneficiat.

14. Să preia şi să achite debitul înregistrat în evidenţa contabilă la data încheierii prezentului contract, debit in valoare de _____________, pentru perioada______________.

15. Să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor  destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada, poleiul.

16. Să accepte întreruperea temporară a serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere sau modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare.

 

 IV. COLECTAREA DEŞEURILOR; EFECTUAREA PRESTAŢIEI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art. 7. La data încheierii contractului, graficul  privind asigurarea serviciului este următorul:

Perioada de ridicare

Zile din săptămână

Interval orar

Recipiente amplasate

 

 

 

 

                         

V. TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 8. 1. Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face lunar, până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare, în baza tarifului aprobat şi a numărului de persoane stabilit în contract, comunicat de beneficiar sau constatat de prestator. Factura va cuprinde elemente de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

2. Tariful practicat la data încheierii contractului este de ________ lei/persoană/lună inclusiv T.V.A.

3. Beneficiarul este obligat să achite contravaloarea serviciilor prestate în termen de 15 zile de la data primirii facturii. Data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul când e transmisă prin delegat  şi data scadenţei se înscriu pe factură.

4.  Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei, atrage majorări de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru  neplata la termen a obligaţiilor bugetare; valoarea acestora nu va depăşi cuantumul debitului.

5.  Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 45 zile de la data scadenţei, prestatorul poate suspenda executarea contractului (cu ridicarea europubelelor de la utilizatorii dotaţi) cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

6.  Reluarea prestării serviciilor de salubritate se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării/reluării serviciului vor fi suportate de beneficiar.

7.   Plata contravalorii serviciului se va face pe baza facturilor emise de către prestator sub formă: ________________________ .

                            Funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

                        a)data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

                        b)data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

                        c)data înscrisă pe chitanţă emisă de casieria operatorului;

               În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

    

VI. MODIFICAREA - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9. 1. Modificarea contractului se face cu acceptul ambelor părţi prin acte adiţionale la contract; fac excepţie tarifele şi graficul de asigurare a serviciului, care se modifică prin negociere cu organele abilitate, în condiţiile legii.

2.   Contractul poate înceta în următoarele cazuri:a) prin acordul scris al ambelor părţi;

b)prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, cu achitarea la zi a debitelor datorate  către operator;*

c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale care vor aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.

d) prin reziliere;

e) în caz de deces al beneficiarului;

f) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al prestatorului.

       Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

 

VII. CLAUZE SPECIALE-RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, FORŢA MAJORĂ, LITIGII

Art. 10. 1. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru nerespectarea termenului de colectare şi transport a deşeurilor ca urmare a unor cauze obiective: blocarea căilor de acces, a unor fenomene naturale sau activităţi umane care nu-i sunt imputabile, dar conduce la obligaţia executării ulterioare a prestaţiei.

2. Neefectuarea prestaţiei din culpa beneficiarului se consideră prestaţie efectuată, urmând a fi facturată şi decontată conform prezentului contract.

3. Beneficiarul suportă daunele pentru pagubele provocate de deşeuri inflamabile, explozive, corozive, toxice sau cu sursă de infecţie, care sunt depozitate în recipiente tipizate, daune provocate din vina dovedită a acestuia.

4. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii din contract, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 11. 1. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil şi Codului Comercial Român.

2.   Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele de judecată abilitate, potrivit legii.

3.   Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi.

4.   Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _______________.

                                   

PRESTATOR,                                              BENEFICIAR,

 

* Conform art.111 pct.h) din Ordin nr.110/2007, beneficiarul are obligaţia să încheie contract pentru prestarea serviciului de salubrizare  numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul.

           

Anexa 2 la H.C.L. nr.  347 / 30. 09. 10

 

anexa 2

   F - 51

 

S.C. SALUBRIS S.A. IAŞI

    J22-836-2002

    Şos. Naţională nr. 43

 
CONTRACT

Nr. _____________ din ____________________

PENTRU PRESTĂRI SERVICII SALUBRITATE

Catre institutii publice si agenti economici

Încheiat între:

            1. S.C. SALUBRIS S.A. cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr.43, telefon: 270045, 276244, 279638, fax:266463, dispecerat: 270223, e-mail:office@salubris.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/836/14.08.2002, cod unic de înregistrare RO14816433, titulară a Licenţei clasa I conform Ordinului nr.296/2008, cont virament nr. RO85TREZ4065069XXX000955, deschis la Trezoreria Iaşi, RO51BRDE240SV12952322400 deschis la BRD Iaşi şi RO97INGB0014000029538911 deschis la ING BANK NV Iaşi,  reprezentată prin Director General - Ing. Ion Apostol, denumită în continuare PRESTATOR, pe de o parte, şi

            2._____________________________________________________________________________________________, cu sediul în____________________________str. ______________________________________ nr. _____ bl. ____ sc. ___ et. ___ ap. ___ telefon __________________________________ fax  _____________________,  e-mail:________________________________având punct de lucru în Iaşi________________________________, înregistrată la Of.Reg.Com.cu nr. ______________,CUI________________,  cont virament_________________________________________________________, deschis la _________________, reprezentată prin __________________________________ în calitate de ______________cu domiciliul în ______________________________ posesor al BI/CI seria __număr _____ eliberat de _______ denumită în continuare BENEFICIAR.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 51/2006; Legea nr.101/2006, O.nr.110/2007, O.nr.112/2007, H.C.L.nr.401/2007, H.G.nr.448/2005, H.G.nr.856/2002, Legea nr.132/2010, O.U.G.61/2006; H.G.349/2005, H.C.L.172/2002, Ordin 20/12.02.2003, SR13343/96, SR13350, SR13400/07,  SR13386/97. 

Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ______________(se trec datele de identificare ale locului special amenajat, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

Art. 2. Contractul se încheie pe o durată nedeterminată, începând cu data de ____________________.

 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Art. 3  Prestatorul are următoarele drepturi:

1. Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. Să aplice penalităţi în cazul neachitării facturilor la termen. Să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

2.  Să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii.

3.  Să iniţieze şi să propună modificarea contractului, ori de câte ori apar elemente noi ce stau la baza întocmirii acestuia.

4.  Să factureze minim 4 mc/lună beneficiarilor care solicita container de 4 mc şi minim 4.4 mc/lună celor care solicita amplasarea a 4 eurocontainere de 1,1 mc.

5. Să solicite autorităţii publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri.

Art. 4. Prestatorul se obligă:

1. Să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile publice locale.

2. Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, să îmbunatăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate.

3. Să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare inscripţionate, în locuri special amenajate pe domeniul public, stabilite de autorităţile publice locale. Să încarce întreaga cantitate de deşeuri, înclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. În cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acestor deşeuri.

4. Să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare.

5. Să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.

6. Să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât  să nu poată fi şters, fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.

7. Să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere.

8. Să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.

9. Să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen maxim de 2 zile de la constatare sau de la primirea unei sesizări în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea. Să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada de 1 aprilie-1octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an. Să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

10. Să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

11. Să ridice şi să transporte deşeurile menajere ale beneficiarului conform graficului stabilit pe zile, săptămânal.

12. Să comunice beneficiarului modificarea tarifului şi alte informaţii necesare, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare, prin adresă ataşată facturii şi/sau prin afişare la utilizatori.

13. Să dea răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate de către beneficiar cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale. Să notifice orice modificare cu referire la normativele în vigoare din prezentul contract.

14. Să comunice în scris beneficiarului, cu minim 15 zile lucrătoare înainte, încetarea prestării serviciului.

15. Să plătească penalităţi în cuantum de 3% pentru întreruperea nejustificată a serviciului, prestarea sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract, neanunţarea întreruperii serviciului, nerespectarea programului de ridicare a deşeurilor stabilit în contract.

16. Să actualizeze împreună cu autorităţile locale evidenţa utilizatorilor fără contract de prestări servicii salubritate, în vederea decontării prestaţiei direct la bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

17. Să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi:

1. Să beneficieze de accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale. Să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelul stabilite în contract.

2. Să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare.

3. Să sesizeze autorităţile competente pentru orice deficienţe în asigurarea serviciului.

4. Să se adreseze instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu. Să solicite şi să primească  informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu  de către autorităţile locale  sau A.N.R.S.C. sau operator, după caz.

5. Să conteste facturile, în scris în termen de 10 zile de la primire, când constată încălcarea prevederilor contractuale, în caz contrar, factura va fi considerată acceptată la plată.

6. Să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.

7. Să beneficieze de reducerea costurilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere, în anumite condiţii stabilite în prealabil.

Art. 6. Beneficiarul se obligă:

1. Să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestări servicii.

2  Să achite contravaloarea serviciilor executate de prestator, în termene legale.

3. Să depoziteze deşeurile menajere numai la punctele de colectare situate pe domeniul public, cu acces optim de la căile publice în orice anotimp al anului (înlăturând gheaţa, zăpada, poleiul) pentru mijloacele de transport, sau după caz, în recipientele cu care a fost dotat de către S.C.SALUBRIS S.A. Să nu introducă în recipiente deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale sau care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu. Să păstreze curăţenia în jurul recipientelor şi a punctelor de colectare a deşeurilor.

4 Să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială.

5 Să primească la cerere, de la operator pungi/saci de plastic, contra cost sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile.

6. Să execute operaţiunea de colectare selectivă, conform cu sistemul de colectare convenit de operator şi/sau autorităţile locale şi a legislaţiei în vigoare. Să pună la dispoziţia operatorului autorizat să preia deşeurile colectate selectiv, spaţii de depozitare speciale în incinta unde îşi desfăşoară activitatea.

7. Să păstreze integritatea recipientelor puse la dispoziţie de către prestator şi să nu modifice amplasarea acestora. Să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a beneficiarului.

8. Să comunice prestatorului, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale, în caz contrar prestatorul este îndreptăţit să factureze conform contractului încheiat.

9. Să primească şi să confirme primirea facturilor lunar, a înştiinţărilor de plată, a somaţiilor, cât şi orice corespondenţă înaintată prin poştă sau prin delegat. Neprimirea facturii nu exonerează beneficiarul de la plata serviciului prestat, acesta fiind obligat să contacteze prestatorul.

10. Să solicite golirea recipientelor ori de câte ori este necesar şi să confirme în scris, serviciul de care a beneficiat. Preluarea deşeurilor reciclabile se face la intervale de timp de maxim 30 de zile.

11. În cazul când selectarea nu este făcută corespunzător, deşeul reciclabil fiind amestecat cu deşeu menajer, preluarea deşeurilor  respective se va factura la tarif de deşeu menajer.

12. Să preia şi să achite debitul înregistrat în evidenţa contabilă la data încheierii prezentului contract care îl înlocuieşte pe precedentul (dacă a mai existat alt contract), debit in valoare de _____________, pentru perioada______________.

13. Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale, în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor. Să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor.

14. Să accepte întreruperea temporară a serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere sau modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare.

 

IV. COLECTAREA DEŞEURILOR; EFECTUAREA PRESTAŢIEI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art. 7. Valoarea contractului se determină pe baza următoarelor elemente, de la fiecare punct de lucru:

 

Colectarea deşeurilor menajere

      Preluarea deşeurilor reciclabile

 

 

Adresa punctelor de lucru

Cantitate contractată

 (mc)/lună

Recipient pt.menajer

Perioadă de colectare

Interval orar

Recipient pt.

Hârtie,Carton

 

Recipient pt.Plastice

 

Recipient pt. Metal, sticlă

 

Perioada de preluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cantitate minim facturată lunar

 

 

 

 

 

 

 

 

               La data încheierii contractului, tariful practicat pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere este de 58,7 lei/mc inclusiv TVA iar pentru preluarea deşeului reciclabil este de 36,1 lei/mc inclusiv TVA, conform H.C.L.nr.294/2010.

 

V. TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 8. 1.Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face lunar, până cel târziu la data de 15 a lunii următoare, în baza tarifului aprobat şi a cantităţii contractate şi/sau confirmată de beneficiar, potrivit prevederilor contractuale. Factura va cuprinde elemente de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

2. Beneficiarul este obligat să achite contravaloarea serviciilor prestate în termen de 15 zile de la data primirii facturii. Data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul când e transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscrie pe factură.

3. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei, atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru nivelul dobânzii datorate pentru  neplata la termen a obligaţiilor bugetare; valoarea acestora nu va depăşi cuantumul debitului.

4. Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 45 zile de la data scadenţei, prestatorul poate suspenda executarea contractului (cu ridicarea recipientelor de la utilizatorii dotaţi) cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

5. Reluarea prestării serviciilor de salubritate se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării/reluării serviciului vor fi suportate de beneficiar.

6. Plata contravalorii serviciului se va face pe baza facturilor emise de către prestator sub formă: ________________________.

                Funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

                        a)data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

                        b)data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

                        c)data înscrisă pe chitanţă emisă de casieria operatorului;

               În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

           

VI. MODIFICAREA - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9. 1. Modificarea contractului se face cu acceptul ambelor părţi prin acte adiţionale la contract, fac excepţie tarifele şi graficul de asigurare a serviciului, care se modifică, fiind aprobate de organele abilitate, în condiţiile legii.

2. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a actualiza unilateral contractul în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei care reglementează prestarea serviciului ce face obiectul prezentului contract.

3. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:a) -prin acordul scris al ambelor părţi;

b)-prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, cu achitarea la zi a debitelor datorate  către operator;*

c)-prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale care vor aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.

d) -prin reziliere;

e) -în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al prestatorului.

       Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

 

VII. CLAUZE SPECIALE-RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, FORŢA MAJORĂ, LITIGII

Art. 10. 1. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru nerespectarea termenului de colectare şi transport a deşeurilor ca urmare a unor cauze obiective: blocarea căilor de acces, a unor fenomene naturale sau activităţi umane care nu-i sunt imputabile, dar conduce la obligaţia executării ulterioare a prestaţiei.

2. Neefectuarea prestaţiei din culpa beneficiarului se consideră prestaţie efectuată, urmând a fi facturată şi decontată conform contractului.

3. Beneficiarul suportă daunele pentru pagubele provocate de deşeuri inflamabile, explozive, corozive, toxice sau cu sursă de infecţie, care sunt depozitate în recipiente tipizate, daune provocate din vina dovedită a acestuia.

4. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii din contract, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 11. 1. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil şi Codului Comercial Român.

2. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele de judecată abilitate, potrivit legii.

3  Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi.

4. Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ________________.                     

                           

PRESTATOR,                                              BENEFICIAR,

 

* Conform art.111 pct.h) din Ordin nr.110/2007, beneficiarul are obligaţia să încheie contract pentru prestarea serviciului de salubrizare  numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul.

 

Anexa 3 la H.C.L. nr ,. 347/30.09.10

 

Anexa 3

   F - 52

 

S.C. SALUBRIS S.A. IAŞI

    J22-836-2002

    Şos. Naţională nr. 43

 
CONTRACT

Nr. _____________ din ____________________

PENTRU PRESTĂRI SERVICII SALUBRITATE

CĂTRE ASOCIAŢIILE DE LOCATARI/PROPRIETARI

Încheiat între:

            1. S.C. SALUBRIS S.A. cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, telefon: 270045, 276244, 279638, fax: 266463, dispecerat: 270223, e-mail: office@salubris.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/836/14.08.2002, cod unic de înregistrare RO14816433, titulară a Licenţei clasa I conform Ordinului nr.296/2008, cont virament nr. RO85TREZ4065069XXX000955 deschis la Trezoreria Iaşi, RO51BRDE240SV12952322400 deschis la BRD Iaşi şi RO97INGB0014000029538911 deschis la ING BANK NV Iaşi,  reprezentată prin Director General - Ing. Ion Apostol şi denumită în continuare PRESTATOR, pe de o parte, şi

1.                  2. ASOCIAŢIA DE LOCATARI/PROPRIETARI  _____________________________________________ cu sediul în Iaşi, strada _____________________, nr,___,bl.____, sc.__, et.___, ap.____, telefon:_____________________________________, e-mail:____________________cod fiscal ____________, cont virament nr____________________________, deschis la  ________            __________________    Iaşi, reprezentată de preşedinte __________________________, cu domiciliul în ___________________ ___________________________________________posesor al BI/CI seria___ nr.__________eliberat de _________, telefon ____________ şi administrator ______________________cu domiciliul ______________________________, posesor al BI/CI seria___nr.___________eliberat de _____________, telefon_______, denumită în continuare BENEFICIAR.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale în conformitate cu prevederile legale în vigoare:  Legea nr.51/2006; Legea nr.101/2006, O. nr.110/2007, H.C.L. nr.401/2007, H.G. nr.448/2005, H.G. nr.856/2002, O. nr.112/2007, O.G.nr.78/2000, O.U.G.61/2007; H.G.349/2005, H.C.L.172/2002, Ordin 20/12.02.2003, SR13343/96, SR13350, SR13400/2007,  SR13386/97. 

Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ______________(se trec datele de identificare ale locului special amenajat, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

Art. 2. Contractul se încheie pe o durată nedeterminată, începând cu data de ____________________.

 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Art. 3  Prestatorul are următoarele drepturi:

1. Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. Să aplice penalităţi în cazul neachitării facturilor la termen. Să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

2.   Să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii.

3.   Să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale.

4.  Să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri.

Art. 4. Prestatorul se obligă:

1.Să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile publice locale.

2.  Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, să îmbunatăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate.

3.  Să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare inscripţionate, în locuri special amenajate, stabilite de autorităţile publice locale. Să încarce întreaga cantitate de deşeuri înclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. În cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat înştiinţând în scris, după caz, utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acestor deşeuri.

4. Să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.

Să verifice integritatea recipientelor de colectare aflate pe domeniul public şi să le înlocuiască în termen maxim de 2 zile de la constatare sau de la primirea unei sesizări în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanseitatea. Să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada de 1 aprilie-1octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an. Să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

5. Să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare.

6. Să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor.

7. Să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât  să nu poată fi şters, fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.

8.Să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere.

9. Să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

10. Să ridice şi să transporte deşeurile menajere ale beneficiarului conform graficului stabilit pe zile, săptămânal.

11.Să comunice beneficiarului modificarea tarifului anterior şi alte informaţii necesare, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

12.  Să dea răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate de către beneficiar cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale. Să notifice orice modificare cu referire la normativele în vigoare din prezentul contract.

13.  Să comunice în scris beneficiarului, cu minim 15 zile lucrătoare înainte, încetarea prestării serviciului.

14. Să plătească penalităţi în cuantum de 3% pentru: întreruperea nejustificată a serviciului, prestarea sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract, neanunţarea întreruperii serviciului, nerespectarea programului de ridicare a deşeurilor stabilit în contract.

15. Să actualizeze împreună cu autorităţile locale evidenţa utilizatorilor fără contract de prestări servicii salubritate, în vederea decontării prestaţiei direct la bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

16.Să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi:

8.                         Să beneficieze de accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale. Să i se presteze  activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelul stabilite în contract.

2.Să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare.

9.                         Să solicite despăgubiri pentru daune provocate de către operator pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.

10.                     Să sesizeze autorităţile competente  pentru orice deficienţe în asigurarea serviciului.

11.                     Să se adreseze instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu.

12.                     Să solicite şi să primească informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu  de către autorităţile locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz.

13.                     Să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.

14.                     Să conteste facturile, în scris, în termen de 10 zile de la primire, când constată încălcarea prevederilor contractuale. În caz contrar, factura va fi considerată acceptată la plată.

8.   Să beneficieze de reducerea costurilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere, în anumite condiţii stabilite în prealabil.

Art. 6. Beneficiarul se obligă:

1.    Să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestări servicii;

Să depoziteze deşeurile menajere numai la punctele de colectare situate pe domeniul public, cu acces optim pentru mijloacele de transport, în orice anotimp al anului, sau după caz, în recipientele cu care a fost dotat de către S.C. SALUBRIS S.A. Să nu introducă în recipiente deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale sau care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu.

2.Să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;

3. Să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială.

4 Să primească la cerere de la operator pungi/saci de plastic, contra cost sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile.

5.Să execute operaţiunea de colectare selectivă, conform cu sistemul de colectare convenit de operator şi/sau autorităţile locale şi a legislaţiei în vigoare.

6. Să păstreze integritatea recipientelor puse la dispoziţie de către prestator şi să nu modifice amplasarea acestora. Să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acetora din vina dovedită a utilizatorului.

7.  Să păstreze curăţenia în jurul recipientelor şi a punctelor de colectare a deşeurilor.

8.  Să achite contravaloarea serviciilor executate de prestator, în termenele legale.

9. Să comunice prestatorului, în scris, până pe data de 27 a lunii, numărul de persoane ce intră la calculul contravalorii prestaţiilor, în caz contrar, prestatorul este îndreptăţit să factureze numărul de persoane din contract.

10.  Să permită delegaţilor împuterniciţi ai S.C. SALUBRIS S.A. să verifice numărul de persoane comunicat de asociaţie. Constatarea unui plus de persoane faţă de cel comunicat anterior va fi facturat şi încasat retroactiv pentru toată perioada nedeclarată.

11.  Să primească şi să confirme primirea facturilor lunar, a înştiinţărilor de plată, a somaţiilor, cât şi orice corespondenţă înaintată prin poştă sau prin delegat. Neprimirea facturii nu exonerează beneficiarul de la plata serviciului prestat, acesta fiind obligat să contacteze prestatorul.

12. Să preia şi să achite debitul înregistrat în evidenţa contabilă la data încheierii prezentului contract care îl înlocuieşte pe precedentul (dacă a mai existat alt contract), debit in valoare de _____________, pentru perioada______________.

13.Să menţină  în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale, în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor.

14.  Să solicite golirea recipientelor ori de câte ori este necesar şi să confirme în scris, serviciul de care a beneficiat.

15. Să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor  destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada, poleiul.

16. Să accepte întreruperea temporară a serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere sau modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare.

 

IV. COLECTAREA DEŞEURILOR; EFECTUAREA PRESTAŢIEI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art. 7. Valoarea contractului se determină pe baza umătoarelor elemente de la fiecare punct de lucru:

Adresa

(strada, bloc, scara)

Nr.

apart.

Nr. persoane

Perioada de ridicare

Zile din săptămână

Interval orar

Recipiente amplasate

 

 

 

 

 

 

 

                

V. TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 8. 1. Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face lunar, până cel târziu la data de 15 a lunii următoare, în baza tarifului aprobat şi a numărului de persoane stabilit în contract sau comunicat în scris. Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

2.  Tariful practicat la data încheierii contractului este de _____lei/persoană/lună inclusiv T.V.A.

3.  Beneficiarul este obligat să achite contravaloarea serviciilor prestate în termen de 15 zile de la data primirii facturii. Data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul când e transmisă prin delegat  şi data scadenţei se înscriu pe factură.

4.  Neachitarea facturii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei, atrage majorări de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru  neplata la termen a obligaţiilor bugetare. Valoarea acestora nu va depăşi cuantumul debitului.

5.  Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 45 zile de la data scadenţei, prestatorul poate suspenda executarea contractului (cu ridicarea europubelelor de la utilizatorii dotaţi) cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

6.  Reluarea prestării serviciilor de salubritate se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării/reluării serviciului vor fi suportate de beneficiar.

7.   Plata contravalorii serviciului se va face pe baza facturilor emise de către prestator sub formă: ________________________

                Funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

                        a)data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

                        b)data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

                        c)data înscrisă pe chitanţă emisă de casieria operatorului;

               În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

 

VI. MODIFICAREA - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9. 1. Modificarea contractului se face cu acceptul ambelor părţi prin acte adiţionale la contract. Fac excepţie tarifele şi graficul de asigurare a serviciului, care se modifică prin aprobare de către organele abilitate, în condiţiile legii.

2.   Contractul poate înceta în următoarele cazuri:a) -prin acordul scris al ambelor părţi;

b)-prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, cu achitarea la zi a tuturor debitelor datorate  către operator;*

c) -prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.

d) -prin reziliere;

e) -în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al prestatorului.

Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

 

VII. CLAUZE SPECIALE - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, FORŢA MAJORĂ, LITIGII

Art. 10. 1. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru nerespectarea termenului de colectare şi transport a deşeurilor ca urmare a unor cauze obiective: blocarea căilor de acces, a unor fenomene naturale sau activităţi umane care nu-i sunt imputabile, dar conduce la obligaţia executării ulterioare a prestaţiei.

2. Neefectuarea prestaţiei din culpa beneficiarului se va considera prestaţie efectuată, urmând a fi facturată şi decontată conform prezentului contract.

3. Beneficiarul suportă daunele pentru pagubele provocate de deşeuri inflamabile, explozive, corozive, toxice sau cu sursă de infecţie, care sunt depozitate în recipiente tipizate, daune provocate din vina dovedită a acestuia.

4. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii din contract, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 11. 1. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil şi Codului Comercial Român.

2.   Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele de judecată abilitate, potrivit legii.

3.   Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi.

4.   Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ________________ .

                                                      

PRESTATOR,                                  BENEFICIAR,                                                                    

 

* Conform art.111 pct.h) din Ordin nr.110/2007, beneficiarul are obligaţia să încheie contract pentru prestarea serviciului de salubrizare  numai cu operatorul care are dreptul să presteze  astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul.