Hotărârea nr. 346/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “ECOPIATA” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. “ECOPIATA”  S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.261/2010 de înfiinţare a S.C. “ECOPIATA”  S.A.;

Având în vedere dispoziţiile  Legii 82/1991 a contabilităţii, republicată;

Având în vede dispoziţiile Legii 273/2006 privind  finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.55/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de către S.C. “ECOPIATA”  S.A.;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. “ECOPIATA” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, S.C. “ECOPIATA”  S.A., Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. “ECOPIATA”  S.A., Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

   Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

 

 

Nr. 346 din 30 septembrie 2010

 

ANEXA LA HCL 346 DIN 30 SEPTEMBRIE 2010

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2010

 

 

 

 

 - RON - 

 

 

INDICATORI

NR.

PREVED.

REALIZ.

PREVED.

 

RD

2009

2009

01.09-31.12.2010

VENITURI TOTALE, din care:

1

 

 

1.861.000

Venituri din exploatare, din care:

2

 

 

 

Venituri din producţia vândută

3

 

 

 

Venituri din alte activităţi, din care:

4

 

 

 

vanzare B.V.F.

5

 

 

800.000

chirii terenuri

6

 

 

300.000

chirii spatii

7

 

 

200.000

chirii tarabe

8

 

 

500.000

prestari servicii

9

 

 

60.000

vanzare materiale reciclabile

10

 

 

1.000

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,din care:

11

 

 

 

subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare

12

 

 

 

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

13

 

 

 

Venituri din producţia imobilizată(variaţia stocurilor)

14

 

 

 

Alte venituri din exploatare

15

 

 

 

Venituri financiare-total, din care:

16

 

 

 

venituri din dobânzi

17

 

 

 

alte venituri financiare

18

 

 

 

Venituri excepţionale

19

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

20

 

 

1.831.000

Cheltuieli pentru exploatare-total, din care:

21

 

 

 

cheltuieli materiale

22

 

 

54.500

alte cheltuieli externe(cu energie, apă, salubritate)

23

 

 

455.000

energie

24

 

 

160.000

apa

25

 

 

85.000

salubritate

26

 

 

210.000

cheltuieli cu personalul, din care

27

 

 

960.000

salarii brute

28

 

 

704.000

contracte de mandat

29

 

 

22.000

contribuţii asigurări sociale de stat 20,8%

30

 

 

146.432

ajutor şomaj 0,5%

31

 

 

3.520

CAS pentru sănătate, conf. Legii 145/1997 - 5,2%

32

 

 

36.608

alte cheltuieli cu personalul  2%, conform 571/2003, art.21

33

 

 

14.080

fond naţional unic pentru concedii medicale si indemnizaţii-0,85%

 

 

 

 

conform O.G. 158/2005 0,85%

34

 

 

5.984

fond de asigurări pentru accidente şi boli profesionale

 

 

 

 

conform O.G. 147/2002 - 0,26%

35

 

 

1.830

fond de garantare creanţe salariale - 0,25% conform

 

 

 

 

Legii 200/2006

36

 

 

1.760

vărsăminte pentru personal cu handicap neâncadrate

37

 

 

23.786

tichete de masă

38

 

 

 

Chelt. de expl. privind amortizarea imobiliz. corporale si necorp.

39

 

 

500

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

40

 

 

359.000

cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

41

 

 

 

Cheltuieli de protocol

42

 

 

2.500

Cheltuieli de sponsorizare

43

 

 

 

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

44

 

 

 

cheltuieli chirii

45

 

 

15.000

redevenţa din concesiunea bunurilor publice

46

 

 

10.000

impozite şi taxe locale

47

 

 

50.000

servicii terţi (fără protocol, sponsorizări)

48

 

 

281.500

alte cheltuieli exploatare

49

 

 

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

50

 

 

2.000

alte cheltuieli financiare - comision bancar

51

 

 

2.000

Cheltuieli extraordinare

52

 

 

 

REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)

53

 

 

30.000

IMPOZIT PE PROFIT

54

 

 

5.000

PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit nr.O.G. 54/2001), din care:

55

 

 

 

Rezerve legale

56

 

 

1.500

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

58

 

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare

59

 

 

 

Alte repartizări prevăzute de lege

60

 

 

 

Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

61

 

 

2.350

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul

 

 

 

 

regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor comerciale

 

 

 

 

companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau

 

 

 

 

majoritar de stat, O.G. 64/2001(OUG 55/2010)

62

 

 

21.150

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a-f

63

 

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

 

 

 

Surse proprii - amortizare

65

 

 

 

Alocaţii de la buget

66

 

 

 

Credite bancare

67

 

 

 

Alte surse(fond de dezvoltare)

68

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

69

 

 

 

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

70

 

 

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

71

 

 

 

REZERVE , din care:

72

 

 

1.500

I. Rezerve legale

73

 

 

1.500

II. Rezerve statutare

74

 

 

 

III. Alte rezerve

75

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

Venituri totale

76

 

 

1.861.000

Cheltuieli aferente veniturilor totale

77

 

 

1.831.000

Nr. prognozat de personal la finele anului

78

 

 

125

Nr. mediu personal total

79

 

 

118

Fond de salarii, din care

80

 

 

726.000

fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract

 

 

 

 

individual de muncă

81

 

 

704.000

alte cheltuieli cu personalul

82

 

 

 

Câştigul mediu lunar pe salariat

83

 

 

 

Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii lei/persoană)

84

 

 

15.771

(rd.76/rd.79) in preturi curente(venituri tot./nr.pers.)

 

 

 

 

Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii lei/persoană)

85

 

 

 

(rd.3/rd.79) in preturi curente(cifra de afaceri/nr.pers)

 

 

 

 

Productivitatea muncii pe personalul mediu(unitçşi fizice/nr.pers.

86

 

 

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

87

 

 

984

(chelt.totale/venituri totale) x 1000

 

 

 

 

 Plati restante - total

88

 

 

500.000

preturi curente

89

 

 

500.000

preturi comparabile(rd.92xind.crestere a preturilor prognozat) 

90

 

 

 

Creante curente

91

 

 

600.000

preturi curente

92

 

 

600.000

preturi comparabile(rd.92xind.crestere a preturilor prognozat) 

93

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DIRECTOR ECONOMIC

STARICA CRISTINEL VALERICA

 

Ec. MURARASU LIVIU C-TIN