Hotărârea nr. 345/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi: întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                     

Având în vedere Hotărârii Consiliului Local nr.262/2010 de înfiinţare a S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.;

Având în vedere dispoziţiile Legii 82/1991 a contabilităţii, republicată;

Având în vede dispoziţiile Legii 273/2006 privind  finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile  O.U.G. nr.55/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de către S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Municipiulu Iaşi,  S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A., Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Finanţe Publice Locale,  S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.

            (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.345 din 30 septembrie 2010

 

ANEXA LA HCL 345 DIN 30 SEPTEMBRIE 2010

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

PE  PERIOADA 01.09.2010 - 31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

NR.

PREVED.

REALIZ.

PREVED.

 

RD

2009

2009

01.09-31.12.2010

VENITURI TOTALE, din care:

1

 

 

9.142.000

Venituri din exploatare, din care:

2

 

 

 

Venituri din producţia vândută

3

 

 

8.108.000

Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

5

 

 

 

din care:

 

 

 

 

subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

Venituri din producţia imobilizată(variaţia stocurilor)

8

 

 

1.034.000

Alte venituri din exploatare

9

 

 

 

Venituri financiare-total, din care:

10

 

 

 

venituri din dobânzi

11

 

 

 

alte venituri financiare

12

 

 

 

Venituri excepţionale

13

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

14

 

 

9.011.543,00

Cheltuieli pentru exploatare-total, din care:

15

 

 

 

cheltuieli materiale

16

 

 

1.842.000,00

alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)

17

 

 

186.000,00

cheltuieli cu personalul, din care

18

 

 

5.645.287,00

salarii brute

19

 

 

4.307.220,00

contracte de mandat

20

 

 

21.880,00

contribuţii asigurări sociale de stat 20,8%

21

 

 

900.453,00

ajutor şomaj 0,5%

22

 

 

21.645,00

CAS pentru sănătate, conf. Legii 145/1997 - 5,2%

23

 

 

225.113,00

alte cheltuieli cu personalul  2%, conform 571/2003, art.21

24

 

 

86.100,00

fond naţional unic pentru concedii medicale si indemnizaţii-0,85%

 

 

 

-

conform O.G. 158/2005 0,85%

25

 

 

36.797,00

fond de asigurări pentru accidente şi boli profesionale

 

 

 

 

conform O.G. 147/2002 - 0,26%

26

 

 

11.256,00

fond de garantare creanţe salariale - 0,25% conform

 

 

 

 

Legii 200/2006

27

 

 

10.823,00

vărsăminte pentru personal cu handicap neâncadrate

28

 

 

24.000,00

tichete de masă

29

 

 

 

Chelt. de expl. privind amortizarea imobiliz. crporale si necorp.

30

 

 

368.256,00

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

31

 

 

963.000,00

cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

32

 

 

 

Cheltuieli de protocol

33

 

 

2.000,00

Cheltuieli de sponsorizare

34

 

 

 

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

35

 

 

 

taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

36

 

 

 

redevenţa din concesiunea bunurilor publice

37

 

 

 

impozite şi taxe locale

38

 

 

25.000,00

servicii terţi(fără protocol, sponsorizări)

39

 

 

933.000,00

alte cheltuieli exploatare

40

 

 

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

41

 

 

10.000,00

cheltuieli privind dobânzile

42

 

 

 

alte cheltuieli financiare - comision bancar

43

 

 

10.000,00

Cheltuieli extraordinare

44

 

 

 

REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)

45

 

 

130.457,00

IMPOZIT PE PROFIT

46

 

 

20.873,00

PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit nr.O.G. 54/2001), din care:

47

 

 

109.584,00

Rezerve legale

48

 

 

5.479,00

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

49

 

 

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

50

 

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare

51

 

 

 

Alte repartizări prevăzute de lege

52

 

 

 

Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

53

 

 

5.479,00

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul

 

 

 

 

regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor comerciale

 

 

 

 

companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau

 

 

 

 

majoritar de stat, O.G. 64/2001(OUG 55/2010)

54

 

 

98.626,00

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a-f

55

 

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

56

 

 

10.582.511,00

Surse proprii - amortizare

57

 

 

1.363.280,00

Alocaţii de la buget

58

 

 

 

Credite bancare

59

 

 

 

interne

60

 

 

 

externe

61

 

 

 

Alte surse(fond de dezvoltare)

62

 

 

9.219.231,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

63

 

 

 

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

64

 

 

10.582.511,00

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

65

 

 

 

interne

66

 

 

 

externe

67

 

 

 

REZERVE , din care:

68

 

 

5.479,00

I. Rezerve legale

69

 

 

5.479,00

II. Rezerve statutare

70

 

 

 

III. Alte rezerve

71

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

72

 

 

 

Venituri totale

73

 

 

9.142.000,00

Cheltuieli aferente veniturilor totale

74

 

 

9.011.543,00

Nr. prognozat de personal la finele anului

75

 

 

598,00

Nr. mediu personal total

76

 

 

572,00

Fond de salarii, din care

77

 

 

4.329.100,00

fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract

 

 

 

 

individual de muncă

78

 

 

3.685.964,00

alte cheltuieli cu personalul

79

 

 

 

Câştigul mediu lunar pe salariat

80

 

 

1.541,00

Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii lei/persoană)

81

 

 

 

(rd.73/rd.76) in preturi curente(venituri tot./nr.pers.)

 

 

 

15.983,00

Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii lei/persoană)

82

 

 

14.175,00

(rd.3/rd.76) in preturi curente(cifra de afaceri/nr.pers)

 

 

 

 

Productivitatea muncii pe personalul mediu(unitçşi fizice/nr.pers.

83

 

 

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

84

 

 

985,57

(chelt.totale/venituri totale) x 1000

 

 

 

 

 Plati restante - total

85

 

 

5.000.000,00

preturi curente

86

 

 

5.000.000,00

preturi comparabile(rd.89xind.crestere a preturilor prognozat) 

87

 

 

 

Creante curente

88

 

 

16.750.000,00

preturi curente

89

 

 

16.750.000,00

preturi comparabile(rd.89xind.crestere a preturilor prognozat) 

90

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DIRECTOR ECONOMIC

Ing. MARIA-LUMINITA SALCEANU

            Ec. MARIA ZAHARIUC