Hotărârea nr. 343/2010

HOTARARE privind alegerea Domnului Ostaficiuc Marius Eugen-consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea Domnului Ostaficiuc Marius Eugen-consilier local în funcţia de  Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit in şedinţă ordinară din data de 30 septembrie 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii 393/2002 privind Statutul aleşilor locali;

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.35 si art.40 alin.(1), precum si celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.115, alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001:

HOTARĂŞTE:

Art.1 Se alege în funcţia de Presedinte de sedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iasi d-nul  consilier Ostaficiuc Marius Eugen, care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2  (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local-Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                      

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  343 din 30 septembrie 2010