Hotărârea nr. 342/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 304/2010 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat privind modificarea HCL 305/2010 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat privind modificarea HCL 306/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “ ECOPIATA “ SA si privind modificarea HCL 307/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 304/2010 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat,

privind modificarea  HCL  305/2010 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat ,

privind modificarea HCL 306/2010 privind  delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA  “ ECOPIATA “ SA si

privind modificarea  HCL 307/2010   privind  delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Avand in vedere Nota de fundamentare, inregistrata sub nr. 79410/07.09.2010;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si a Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “ECOPIAŢA” S.A.  prin reorganizarea Directiei Piete

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.262/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “SERVICII PUBLICE” S.A.

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 304/2010 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat,

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 305/2010 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat ,

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 306/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA  “ECOPIATA” SA

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 307/2010   privind  delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Avand in vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea nr.203/2009. cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b) din legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local 304/2010 privind însuşirea inventarului domeniului public  al Municipiului Iaşi, reactualizat, dupa cum urmeaza :

“ Art. 3 :

(1)     a) Bunurile cuprinse în anexa 3 se transmit  către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului.

          b) Bunurile cuprinse în anexa 4 transmit către S.C. ECOPIAŢA S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului.

          c) Bunurile cuprinse în anexele 3 şi 4 vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

(2)                           Anexele 3 si 4 ale prezentei hotarari inlocuiesc anexele 3 si 4 ale Hotararii Consiliului Local 304/2010.”

Art.2 Se aproba modificarea  art. 3 si art. 4 din Hotararea Consiliului Local 305/2010 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat, dupa cum urmeaza :

“ Art 3 :

(1)        a) Bunurile imobile cuprinse în anexa 3 se transmit către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului

            b) Bunurile mobile cuprinse în anexa 4.1. vor fi preluate de la Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi  de catre S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. iar bunurile cuprinse in anexa 4.2. se transmit către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului

            c)  Bunurile cuprinse în anexele 3 , 4.1 si 4.2.  vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire

(2)  Anexele 3, 4.1. si 4.2. ale prezentei hotarari inlocuiesc anexele 3 si 4 ale Hotararii Consiliului Local 305/2010.”

 

“Art. 4:

(1)        a) Bunurile imobile cuprinse în anexa 5 se transmit către S.C. ECOPIAŢA S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului.

            b) Bunurile mobile cuprinse în anexa 6 se transmit către S.C.

ECOPIAŢA S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului.

           c) Bunurile cuprinse în anexele 5 şi 6 vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

(2) Anexele 5 si 6 ale prezentei hotarari inlocuiesc anexele 5 si 6 ale Hotararii Consiliului Local 305/2010.”

Art.3 Se aproba modificarea  art. 3, alin. 3-6 din Hotararea Consiliului Local 306/2010 privind  delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA  “ECOPIATA” S.A., dupa cum urmeaza:

“Art. 3, alin 3

           (1) Se aproba Lista inventarului bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor identificate in cuprinsul art.1, care sunt transmise in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului, ce constituie Anexa nr.4 parte integranta a prezentei hotarari.

          (2) Anexa nr. 4. din prezenta hotarare inlocuieste  anexa 4 din Hotararea Consiliului Local 306/2010.”

“Art. 3, alin. 4

(1) Bunurile proprietate publica si privata a Municipiului Iasi aflate sau date in administrarea Direcţiei Pieţe a Municipiului Iaşi , vor fi inventariate si transmise in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului Societatii Comerciale ECOPIAŢA” S.A., pana la data privatizarii partiale sau in integralitate.”

 “Art. 3, alin. 5

(1) Societatea Comerciala “ECOPIAŢA” S.A. preia  in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului bunurile din Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Anexa nr. 5. din prezenta hotarare inlocuieste  anexa 5. din Hotararea Consiliului Local 306/2010”

“Art. 3, alin. 6

        (1) Predarea-preluarea bunurilor, inclusiv a bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor identificate in cuprinsul art. 1, care sunt transmise in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului concesionarului, se efectueaza de catre o comisie numita prin dispozitia Primarului.”

Art.4 Se aproba modificarea  art. 3 alin. 3-4 din Hotărârea Consiliului Local  307/2010   privind  delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A., dupa cum urmeaza :

“Art 3 alin. 3:

(1) Se aproba Lista inventarului bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor identificate in cuprinsul art. 1, care sunt transmise in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului ce constituie anexa nr.4, si Lista bunurilor mobile cuprinse în anexa 5.1. ce vor fi preluate de la Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi  de catre S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. si bunurile cuprinse in anexa 5.2.  ce se transmit către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului care  fac parte integranta a prezentei hotarari.

(2) Anexele nr. 4, 5.1.si 5.2. din prezenta hotarare inlocuiesc

anexele 4 si 5 din Hotararea Consiliului Local 307/2010.”

“Art 3 alin. 4:

                        (1) Bunurile proprietate publica si privata a Municipiului Iasi aflate sau date in administrarea Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi, vor fi inventariate si transmise in exploatare pe perioada delegarii gestiunii serviciului Societatii Comerciale SERVICII PUBLICE IASI “ S.A., pana la data privatizarii partiale sau in integralitate.”

Art.5 Contractele de delegare de gestiune aprobate prin Hotararea Consiliului Local 306/2010 si 307/2010 se modifica in consecinta.

Art.6 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, Direcţia Pieţe, S.C. ECOPIAŢA S.A, S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia de Servicii Publice Municipale Iasi, Direcţia Pieţe, S.C. ECOPIAŢA S.A, S.C. Servicii Publice Iaşi S.A., Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale.

Art.8 Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

              

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 342 din 7 septembrie 2010