Hotărârea nr. 341/2010

HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale in vederea predarii acestuia noului proprietar

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui imobil din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale in vederea predarii acestuia noului proprietar

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;      

Având în vedere notificarea nr. 68913 din 29.07.2010, prin care Fundatia Caritatea reprezentata de Av. Miruna Simona Curecheriu solicita institutiei noastre efectuarea demersurilor necesare pentru realizarea punerii in posesie;

Având în vedere nota de fundamentare intocmita de Directia Juridica;

Având în vedere Decizia Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania nr. 856 din 31.05.2006 prin care se retrocedeaza Fundatiei Caritatea partea de imobil, situat in Municipiul Iasi, Str. Sf Constantin, nr. 1 (fost nr. 5), judetul Iasi, compusa din constructiile identificate in planul de situatie care face parte din Decizie, ca reprezentand corpurile C1, C2 si C4, impreuna cu terenul aferent acestora;

Avand in vedere incheierea de intabulare nr. 35405 a dreptului de proprietate asupra imobilului retrocedat prin Decizia nr. 856/2006, pronuntata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi in dosarul 35405/5.05.2010;

Avand in vedere dispozitiile art.1 alin 7, art 8 si art 9 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile HG 606/2008 pentru modificarea Anexei nr. 2  la Hotararea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 115 alin 1, lit b) din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi in vederea restituirii catre actualul proprietar a unei parti din imobilul situat in municipiul Iasi, Str. Sf. Constantin, nr. 1 (fost nr. 5), compusa din constructii, identificate in planul de situatie care face parte integranta din Decizia 856/2006 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care , ca reprezentand corpurile C1, C4 si C8, impreuna cu terenul aferent acestora, imobil intabulat in cartea funciara nr. 128469 UAT Iasi avand urmatoarele numere cadastrale:

·                                             128469 - teren intravilan avand categoria de folosinta curti - constructii, in suprafata de 2500 mp;

·                                             128469 - C1 - constructii administrative si social culturale, in suprafata de 180 mp din acte, masurata 171mp;

·                                             128469 - C4 - constructii administrative si social-culturale, in suprafata de 502 mp din acte, masurata 504;

·                                             128469 - C8 - constructii administrative si social-culturale, in suprafata de 56 mp din acte, masurata 81 mp.

Art. 2 - Prezenta hotarare se va comunica Primarului Municipiului Iasi, , Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Fundatiei Caritatea, Directiei de Asistenta Comunitara, Caminului de Batrani „Sf. Constantin si Elena”si Institutiei Prefectului Judetului Iasi

Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale si Directia de Asistenta Comunitara.

              (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   341 din 7 septembrie 2010