Hotărârea nr. 340/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 78689/03.09.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere adresa nr. 5865/27.08.2010 transmisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli) şi nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

1.1.            Se diminuează cu suma de 10.380,00 mii lei, astfel:

·                               la venituri:

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor

      - 10.380,00 mii lei

·                               la cheltuieli:

65.02.10 Învăţământ - cheltuieli de personal

- 10.380,00 mii lei

1.2.            Se suplimentează cu suma de 133,00 mii lei, astfel:

·                 la venituri:

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

+ 133,00 mii lei

·                     la cheltuieli:

81.02.51 Combustibili şi energie - transferuri între unităţi ale administraţiei publice

+ 133,00 mii lei

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 340 din 7 septembrie 2010

 

ANEXA 1

 

MUNICIPIUL IASI

 

 

ANEXA 1

BUGETUL LOCAL

 

ANUL 2010

 

Venituri

 

 

 

 

 

 

mii lei

D E N U M I R E A   I N D I C A T O R I L O R

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

0

1

1

1

TOTAL VENITURI

687.785,61

-10.247,00

677.538,61

VENITURI PROPRII

390.075,00

0,00

390.075,00

I.  VENITURI CURENTE

575.388,00

-10.247,00

565.141,00

A.  VENITURI FISCALE

494.655,00

-10.247,00

484.408,00

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

221.389,00

0,00

221.389,00

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0

0

0

Impozit pe profit

0

0

0

Impozit pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale

0

0

0

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

221.389,00

0,00

221.389,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

221.389,00

0,00

221.389,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

215.328,00

 

215.328,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

6.061,00

 

6.061,00

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

0

0

0

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

0

0

0

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

61.397,00

0,00

61.397,00

Impozite si  taxe pe proprietate

61.397,00

0,00

61.397,00

Impozit si taxa pe cladiri

51.300,00

0,00

51.300,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

14.000,00

 

14.000,00

Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice

37.300,00

 

37.300,00

Impozit si taxa pe teren

5.997,00

0,00

5.997,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

1.915,00

 

1.915,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

4.000,00

 

4.000,00

Impozit pe terenul din extravilan   

82,00

 

82,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 

4.100,00

 

4.100,00

Alte impozite si taxe  pe proprietate

0

0

0

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

202.409,00

-10.247,00

192.162,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

186.633,00

-10.247,00

176.386,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 

4.014,00

 

4.014,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti

173.559,00

-10.380,00

163.179,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

9.060,00

133,00

9.193,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

510,00

0,00

510,00

Taxe hoteliere

510,00

 

510,00

Taxe pe servicii specifice

872,00

0,00

872,00

Impozit pe spectacole

172,00

 

172,00

Alte taxe pe servicii specifice

700,00

 

700,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

14.394,00

0,00

14.394,00

Impozit pe mijloacele de transport

11.100,00

0,00

11.100,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

5.700,00

 

5.700,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

5.400,00

 

5.400,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

584,00

 

584,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

2.710,00

 

2.710,00

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE

9.460,00

0,00

9.460,00

Alte impozite si taxe fiscale

9.460,00

0,00

9.460,00

Alte impozite si taxe

9.460,00

 

9.460,00

C.   VENITURI NEFISCALE

80.733,00

0,00

80.733,00

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE

42.776,00

0,00

42.776,00

Venituri din proprietate

42.776,00

0,00

42.776,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

40.000,00

 

40.000,00

Venituri din dividende

2.684,00

 

2.684,00

Alte venituri din proprietate

92,00

 

92,00

Venituri din dobanzi

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

0

0

0

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

37.957,00

0,00

37.957,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

27,00

0,00

27,00

Venituri din prestari de servicii

0

0,00

0,00

Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

0

0

0

Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social

27,00

 

27,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

0

0

0

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

2.400,00

0,00

2.400,00

Taxe extrajudiciare de timbru

2.100,00

 

2.100,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

300,00

 

300,00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.000,00

0,00

35.000,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.000,00

 

35.000,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit legii

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

0

0

0

Diverse venituri

330,00

0,00

330,00

Venituri din aplicarea prescriptiei exrinctive

0

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

0

0

0

Alte venituri

330,00

 

330,00

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile

200,00

0,00

200,00

Donatii si sponsorizari

200,00

 

200,00

Alte transferuri voluntare

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.520,00

0,00

1.520,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

1.520,00

0,00

1.520,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

320,00

 

320,00

Venituri din privatizare

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

1.200,00

 

1.200,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

0

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

0

0

0

IV.  SUBVENTII

48.928,38

0,00

48.928,38

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

48.928,38

0,00

48.928,38

Subventii de la bugetul de stat

48.928,38

0,00

48.928,38

Retehnologizarea centralelor termice si electrice  de termoficare

0

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

0

0

0

Planuri si  regulamente de urbanism

0

0

0

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

0

0

0

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

0

0

0

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta

0

0

0

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

513,73

 

513,73

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

22.059,00

 

22.059,00

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

0

0

0

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

0

0

0

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice prin Programul operational regional 2007-2013

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

2.979,32

0,00

2.979,32

Subventii primite din Fondul de Interventie

0

0

0

Finantarea  lucrarilor de cadastru imobiliar

300,00

 

300,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

12.735,56

 

12.735,56

Sprijin financiar la constituirea familiei

1.800,00

 

1.800,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

415,00

 

415,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asisitenta medico-sociale

0

0

0

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

616,00

 

616,00

Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare

0

0

0

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

7.509,77

0,00

7.509,77

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

0

0

0

Subventii de la alte administratii

0

0

0

Subventii din  bugetele proprii ale judetelor pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

0

0

0

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

0

0

0

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari    

61.949,23

0,00

61.949,23

Fondul European de Dezvoltare Regionala

20.143,02

0,00

20.143,02

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

132,36

 

132,36

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

68,96

 

68,96

Prefinantare

19.941,70

0,00

19.941,70

Fondul Social European

2.333,21

0,00

2.333,21

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

1.520,92

0,00

1.520,92

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

0

0

0

Prefinantare

812,29

0,00

812,29

Fondul de Coeziune

39.473

0,00

39.473,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

0

0

0

Prefinantare

39.473

0,00

39.473,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

0

0

0

 

 

 

 

Cheltuieli

 

 

 

 

 

 

mii lei

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

TOTAL CHELTUIELI

687.785,61

-10.247,00

677.538,61

 

 

 

0,00

51.02 Autoritati publice si actiuni externe

33.415,40

0,00

33.415,40

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

21.468,42

 

21.468,42

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

9.646,98

 

9.646,98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

 

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

 

 

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

 

 

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.300,00

 

2.300,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

 

 

0,00

 

 

 

0,00

54.02 Alte servicii publice generale

28.348,84

0,00

28.348,84

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

0,00

0,00

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

1.576,03

 

1.576,03

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

7.612,57

 

7.612,57

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.754,00

 

1.754,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.643,89

 

10.643,89

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.262,35

 

2.262,35

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 

 

 

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 

4.500,00

 

4.500,00

 

 

 

0,00

55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 

30.110,00

0,00

30.110,00

CHELTUIELI CURENTE 

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

482,00

0,00

482,00

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor

482,00

 

482,00

TITLUL III DOBANZI

29.628,00

0,00

29.628,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

19.068,00

 

19.068,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

10.560,00

 

10.560,00

Alte dobanzi

 

 

0,00

 

 

 

0,00

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 

100,00

0,00

100,00

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

100,00

 

100,00

 

 

 

0,00

61.02 Ordine publica si siguranta nationala 

10.514,00

0,00

10.514,00

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

4,00

 

4,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

110,00

 

110,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

10.400,00

 

10.400,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

65.02 Invatamant 

191.012,79

-10.380,00

180.632,79

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

161.774,00

-10.380,00

151.394,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

15.520,00

 

15.520,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

 

 

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

 

 

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.260,79

0,00

2.260,79

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA 

4.378,00

 

4.378,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 

600,00

 

600,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

6.480,00

 

6.480,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

66.02 Sanatate 

9.558,77

0,00

9.558,77

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

0,00

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

7.309,77

 

7.309,77

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

212,00

 

212,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

2.037,00

0,00

2.037,00

Transferuri curente 

 

 

0,00

Transferuri de capital

2.037,00

 

2.037,00

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA 

 

 

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

67.02 Cultura, recreere si religie 

33.320,62

0,00

33.320,62

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

15.400,00

 

15.400,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

1.389,59

 

1.389,59

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

4.431,75

 

4.431,75

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

725,00

 

725,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 

9.700,00

 

9.700,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

1.674,28

 

1.674,28

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

68.02 Asigurari si asistenta sociala 

32.521,56

0,00

32.521,56

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

20.677,00

 

20.677,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

4.087,10

 

4.087,10

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

 

 

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

 

 

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

969,46

0,00

969,46

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA 

4.553,00

 

4.553,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 

1.900,00

 

1.900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

335,00

 

335,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 

50.346,20

0,00

50.346,20

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

20.340,00

 

20.340,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

 

 

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

3.716,73

 

3.716,73

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1.782,77

 

1.782,77

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

 

 

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

24.506,70

 

24.506,70

 

 

 

0,00

74.02 Protectia mediului 

37.672,70

0,00

37.672,70

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

10.000,00

 

10.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

 

 

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

 

 

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

613,00

 

613,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

27.059,70

 

27.059,70

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

80.02 Programe de dezvoltare regionala si sociala

18.988,18

0,00

18.988,18

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

18.988,18

 

18.988,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

81.02 Combustibili si energie 

100.253,56

133,00

100.386,56

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor

 

 

0,00

TITLUL III DOBANZI

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

 

 

0,00

TITLUL IV SUBVENTII 

31.735,56

 

31.735,56

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

5.614,00

133,00

5.747,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

 

 

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

39.473,00

0,00

39.473,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 

1.900,00

 

1.900,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 

21.531,00

 

21.531,00

 

 

 

0,00

84.02 Transporturi 

99.144,78

0,00

99.144,78

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

0,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

15.000,00

 

15.000,00

TITLUL IV SUBVENTII 

19.000,00

 

19.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

 

 

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

 

 

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

4.404,90

 

4.404,90

CHELTUIELI DE CAPITAL 

46.641,88

 

46.641,88

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 

14.098,00

 

14.098,00

 

 

 

0,00

87.02 Alte actiuni economice 

12.478,21

0,00

12.478,21

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

80,70

 

80,70

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

11.954,98

 

11.954,98

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 

162,53

0,00

162,53

CHELTUIELI DE CAPITAL 

280,00

 

280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                             

 

    ŞEF SERVICIU BUGET,

 EC. VICTOREL LUPU                                

 

EC. LUCIA GHERGHEŞANU       

 

 

 

ANEXA 1.1

 

MUNICIPIUL IAŞI

 

 

ANEXA 1.1

 

                BUGETUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ANUL 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Secţiunea de funcţionare

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi actiuni externe

21.468,42

 

21.468,42

 

 

 

Capitolul 61.02 Ordine publica şi siguranţă naţională

4,00

 

4,00

 

 

 

 

Capitolul 65.02 Invăţământ

161.774,00

-10.380,00

151.394,00

 

 

 

 

Capitolul 66.02 Sănătate

7.309,77

 

7.309,77

 

 

 

 

 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

20.677,00

 

20.677,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi actiuni externe

9.646,98

0,00

9.646,98

 

Din care:

 

 

 

1

Utilităţi, furnituri de birou, materiale curaţenie, reparaţii curente, obiecte inventar, deplasări, alte cheltuieli materiale

9.646,98

 

9.646,98

 

 

 

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

1.576,03

0,00

1.576,03

 

Din care:

 

 

 

2

Cooperari internationale, Olimpiade, Evenimente speciale,  Sarbatori , alte actiuni

1.576,03

 

1.576,03

 

 

 

Capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică

482,00

0,00

482,00

 

Din care:

 

 

 

3

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

482,00

 

482,00

 

 

 

 

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranţă natională

110,00

0,00

110,00

 

Din care:

 

 

 

4

Sistem alarmare

50,00

0,00

50,00

5

Aprovizionare cu apa pentru populatie, ajutoare de urgenta

60,00

0,00

60,00

 

 

 

 

 

Capitolul 65.02 Învăţământ

15.520,00

0,00

15.520,00

 

Din care:

 

 

 

6

Bunuri şi servicii

15.520,00

 

15.520,00

 

 

 

 

Capitolul 66.02 Sănătate

212,00

0,00

212,00

 

Din care:

 

 

 

7

CRTS

8,00

 

8,00

8

UPU

4,00

 

4,00

9

Cabinete medicale si asistenti comunitari

200,00

 

200,00

 

 

 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

15.400,00

0,00

15.400,00

 

Din care:

 

 

 

10

Lucrări de întreţinere spaţii verzi de pe aliniamentele stradale, grădini publice, parcuri, cimitire

15.400,00

 

15.400,00

 

 

 

 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

4.087,10

0,00

4.087,10

 

Din care:

 

 

 

11

Bunuri şi servicii DAC, Direcţia Creşe

4.087,10

 

4.087,10

 

 

 

 

Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

20.340,00

0,00

20.340,00

 

Din care:

 

 

 

12

Iluminat public şi electrificări

8.540,00

 

8.540,00

13

Semnalizare, semaforizare, mobilier urban, spaţii joacă, alte acţiuni

11.800,00

 

11.800,00

 

 

 

 

 

Capitolul 74.02 Protecţia mediului

10.000,00

0,00

10.000,00

 

Din care:

 

 

 

14

Lucrări de intreţinere curăţenie stradală, deszăpezire, hingherit

10.000,00

 

10.000,00

 

 

 

 

 

Capitolul 84.02 Transporturi

15.000,00

0,00

15.000,00

 

Din care:

 

 

 

15

Străzi

15.000,00

 

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenţii

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 81.02 Combustibil şi energie

31.735,56

0,00

31.735,56

 

Din care:

 

 

 

1

Subvenţii energie termică

31.735,56

 

31.735,56

 

 

 

 

Capitolul 84.02 Transporturi

19.000,00

0,00

19.000,00

 

Din care:

 

 

 

2

Subvenţii transport în comun

19.000,00

 

19.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Nr.crt.

Denumirea

Sume                    (mii lei)

Sume                    (mii lei)

Sume                    (mii lei)

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

1.754,00

0,00

1.754,00

 

Din care:

 

 

 

1

Direcţia Locală de Evidenţă a Populaţiei

1.754,00

 

1.754,00

 

 

 

 

Capitolul 56.02 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei

100,00

0,00

100,00

 

Din care:

 

 

 

2

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale pentru persoane cu handicap

100,00

 

100,00

 

 

 

 

Capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională

10.400,00

0,00

10.400,00

 

Din care:

 

 

 

3

Poliţia comunitară

10.400,00

 

10.400,00

 

 

 

 

Capitolul 66.02 Sănătate

2.037,00

0,00

2.037,00

 

Din care:

 

 

 

4

Spitale

2.037,00

 

2.037,00

 

 

 

 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

1.389,59

0,00

1.389,59

 

Din care:

 

 

 

5

Case de cultură

1.239,59

 

1.239,59

6

Cultura scrisă

150,00

 

150,00

 

 

 

 

Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

3.716,73

0,00

3.716,73

 

Din care:

 

 

 

7

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

3.716,73

 

3.716,73

Capitolul 81.02 Combustibili şi energie

5.614,00

133,00

5.747,00

 

Din care:

 

 

 

8

Transferuri - credit NIMB

5.614,00

133,00

5.747,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte transferuri

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Nr.crt.

Denumirea

Sume                    (mii lei)

Sume                    (mii lei)

Sume                    (mii lei)

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

10.643,89

0,00

10.643,89

 

Din care:

 

 

 

1

Cofinanţare programe

10.643,89

 

10.643,89

 

 

 

 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

4.431,75

0,00

4.431,75

 

Din care:

 

 

 

2

Mănăstirea Golia

4.431,75

 

4.431,75

 

 

 

 

Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.782,77

0,00

1.782,77

 

Din care:

 

 

 

3

Centrul Expoziţional Moldova

1.585,77

 

1.585,77

4

Cofinantare proiect ISPA-ARSACIS

197,00

 

197,00

 

 

 

 

 

Capitolul 74.02 Protecţia mediului

613,00

0,00

613,00

 

Din care:

 

 

 

5

Cofinantare proiect ISPA-ARSACIS

613,00

 

613,00

 

 

 

 

 

Capitolul 87.02 Alte acţiuni economice

80,70

0,00

80,70

 

Din care:

 

 

 

6

Alte transferuri

80,70

 

80,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte cu finanţare din  fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2.262,35

 

2.262,35

 

 

 

 

 

Capitolul 65.02 Invatamant

2.260,79

0,00

2.260,79

 

 

 

 

 

Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie

725,00

 

725,00

 

 

 

 

 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

969,46

0,00

969,46

 

 

 

 

 

Capitolul 80.02 Acţiuni generale economice, comerciale si de munca

18.988,18

 

18.988,18

 

 

 

 

 

Capitolul 81.02 Combustibili şi energie

39.473,00

0,00

39.473,00

 

 

 

 

 

Capitolul 84.02 Transporturi

4.404,90

 

4.404,90

 

 

 

 

 

Capitolul 87.02 Alte acţiuni economice

11.954,98

 

11.954,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 65.02 Invăţământ

600,00

0,00

600,00

 

Din care:

 

 

 

1

Burse

600,00

 

600,00

 

 

 

 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

9.700,00

0,00

9.700,00

2

Culte

500,00

 

500,00

3

Asociaţii şi fundaţii

9.200,00

 

9.200,00

 

 

 

 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

1.900,00

0,00

1.900,00

 

Din care:

 

 

 

4

Asociaţii şi fundaţii

1.900,00

 

1.900,00

 

 

 

 

Capitolul 87.02 Alte actiuni economice

162,53

0,00

162,53

 

Din care:

 

 

 

5

Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale

162,53

0,00

162,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond de rezervă

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

 

 

 

 

Fond de rezerva la dispozitia bugetelor locale

7.612,57

 

7.612,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică

29.628,00

 

29.628,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţă Socială

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 65.02 Invăţământ

4.378,00

 

4.378,00

 

 

 

 

 

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

4.553,00

 

4.553,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambursări de credite

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol bugetar

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE

BUGET PROPUS

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

4.500,00

 

4.500,00

 

 

 

 

 

Capitolul 81.02 Combustibil si energie

21.531,00

 

21.531,00

 

 

 

 

 

Capitolul 84.02 Transporturi

14.098,00

 

14.098,00

 

DIRECTOR GENERAL,                    

 

    ŞEF SERVICIU BUGET,

 

 EC. VICTOREL LUPU                       

 

EC. LUCIA GHERGHEŞANU