Hotărârea nr. 34/2010

HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Elevi mai informaţi şi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii” Colegiul Tehnic “Ioan C. Ştefănescu” Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cofinanţarea proiectului “Elevi mai informaţi şi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii”, Colegiul Tehnic “Ioan C. Ştefănescu” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere Nota de fundamentare 7865 din 26.01.2010 întocmită de Serviciul Implementare Programe,

Având în vedere Contractul de finanţare POSDRU/22/2.1/G/24994,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea proiectului “Elevi mai informaţi şi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii”, derulat de Colegiul Tehnic “Ioan C. Ştefănescu” Iaşi cu suma de 33.720 lei, suma reprezentînd contribuţia de 2% din totalul proiectului.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei  Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 34 din 27 ianuarie 2010