Hotărârea nr. 339/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului convenţiei pănă la data 31.12.2013 şi a împuternicirii Primarului Municipiului Iaşi pentru semnarea actului adiţional la convenţia de finanţare nr. 5542/26.10.2006 încheiată între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Consiliul Local Iaşi pentru proiectul “Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii termenului convenţiei pănă la data 31.12.2013 şi a împuternicirii Primarului Municipiului Iaşi pentru semnarea actului adiţional, la convenţia de finanţare nr. 5542/26.10.2006, încheiată între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Consiliul Local Iaşi, pentru proiectul  Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  Referatul de specialitate (Notă de fundamentare) nr. 77318 / 30.08.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere Convenţia nr. 5542 / 26.10.2006 privind finanţarea şi implementarea subprogramului “Managementul Integrat al deşeurilor în Municipiul Iaşi”, încheiată între Consiliul Local Iaşi şi  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 354 / 30.10.2006 privind implementarea proiectului Management Integrat al Deşeurilor în Iaşi

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 337 / 05.08.2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Management Integrat al Deşeurilor în Iaşi

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 537 / 26.04.2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr.4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12.01.2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1267 / 13.09.2006 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ - teritoriale care se vor executa în perioada 2006-2009

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 40 / 09.08.2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115 /  23.12.2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă,  încheierea unui Act Adiţional cu modificarea subpunctelor 4.1.,4.2.,4.3, privind durata convenţiei nr. 5542 / 26.10.2006:

 

4.1. Data Convenţiei este valabilă pe o perioadă de 4 ani, de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin acordul părţilor, în funcţie de durata de implementare a subprogramului, consemnat prin acte adiţionale la aceasta.

4.2. Data finalizării contractelor de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivului/obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului nu poate depăşi 30 noiembrie 2010.

4.3. Data ultimei plăţi efectuată de UAT către contractori nu poate depăşi 30.12.2010. Orice altă cheltuială efrectuată după această dată nu va fi luată în considerare pentru plată în cadrul prezentei convenţii.

 

şi vor avea următorul cuprins:

 

4.1. Prezenta Convenţie este valabilă până la data de 31.12.2013, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin acordul părţilor, în funcţie de durata de implementare a subprogramului.

4.2. Data finalizării contractelor de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul subprogramului nu poate depăşi 30 noiembrie 2013.

4.3. Data ultimei plăţi efectuată de UAT către contractori nu poate depăşi 31.12.2013. Orice altă cheltuială efrectuată după această dată nu va fi luată în considerare pentru plată în cadrul prezentei convenţii.

 

convenţie încheiată între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Consiliul Local Iaşi, pentru finanţarea şi implementarea subprogramului “Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi”.

 

Art.2 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi din partea Consiliului Local Iaşi pentru semnarea Actului Adiţional la convenţia nr. 5542/26.10.2006.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Tehnice- Serv. Unitate Implementare Proiecte de Mediu, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică - Serv. Unitate Implementare Proiecte de Mediu.

(2) Aducerea la cunostinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 339  din 7 septembrie 2010