Hotărârea nr. 338/2010

HOTĂRÂRE privind acceptarea cesionării Convenţiei de finanţare nr. 5542/26.10.2006 încheiată între Consiliul Local Iaşi şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor către judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul Deşeurilor din Judeţul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea cesionării Convenţiei de finanţare nr. 5542/26.10.2006, încheiată între Consiliul Local Iaşi şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, către judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru realizarea “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul  Deşeurilor din Judeţul Iaşi”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                   

Având în vedere Adresa nr. 94242 / 30.06.2010, transmisă de Direcţia Generală AM POS Mediu - Ministerul Mediului şi Pădurilor, privind includerea investiţiilor din convenţia nr. 5542 / 26.10.2006 în proiectul judeţean de management integrat al deşeurilor, pregătit prin Asistenţa Tehnică PHARE 

Având în vedere  Referatul de specialitate (Notă de fundamentare) nr. 78447 / 02.09.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere Convenţia nr. 5542 / 26.10.2006 privind finanţarea şi implementarea subprogramului “Managementul Integrat al deşeurilor în Municipiul Iaşi”, încheiată între Consiliul Local Iaşi şi  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

Având în vedere Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 -”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric “, Domeniul major de intervenţie 1-”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”;

Având în vedere Faptul că Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi este beneficiarul PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.02-”Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în domeniul deşeurilor”, scopul asistenţei tehnice fiind pregătirea unui proiect de managemnt integrat al deşeurilor pentru judeţul Iaşi în vederea obţinerii finanţării investiţiilor necesare pentru conformare prin intermediul Programului Sectorial Mediu 2007-2013;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrative - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul  Deşeurilor din Judeţul Iaşi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 354 / 30.10.2006 privind implementarea proiectului Management Integrat al Deşeurilor în Iaşi

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 337 / 05.08.2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Management Integrat al Deşeurilor în Iaşi

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 537 / 26.04.2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în “Proiectul nr.4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12.01.2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1267 / 13.09.2006 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ - teritoriale care se vor executa în perioada 2006-2009

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 40 / 09.08.2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115 /  23.12.2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 /  2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Legii nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Legii nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Legii nr.101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Adresa nr. 78102/01.09.2010, transmisă de Consiliul Judeţean Iaşi prin care se aduce la cunoştinţă că în data 30.08.2010, Plenul instituţiei a aprobat, de principiu, cesionarea Convenţiei nr. 5542 / 26.10.2006 încheiată între Consiliul Local Iaşi şi  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, către judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale şi a obţinerii finanţării europene nerambursabile aferente realizării “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul  Deşeurilor din Judeţul Iaşi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 254 / 30.08.2010 privind aprobarea, în principiu, a cesionării Convenţiei de finanţare nr. 5542/26.10.2006, încheiată între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Consiliul Local Iaşi , către judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru realizarea “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul  Deşeurilor din Judeţul Iaşi”

Având în vedere Prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1- Se acceptă, cesionarea Convenţiei de finanţare nr. 5542/26.10.2006 parte integrantă a prezentei hotărâri, convenţie încheiată între Consiliul Local Iaşi şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, către judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale şi a obţinerii finanţării europene nerambursabile aferente realizării “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul  Deşeurilor din Judeţul Iaşi”.

Art.2- Actul de cesiune va face obiectul unei hotărâri ulterioare aprobării de la Ministerul Mediului şi Pădurilor a Actului adiţional de modificare a Convenţiei. 

Art.3- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Tehnice- Serv. Unitate Implementare Proiecte de Mediu, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4- (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică - Serv. Unitate Implementare Proiecte de Mediu.

(2) Aducerea la cunostinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 338 din 7 septembrie 2010