Hotărârea nr. 336/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 120 din 04.05.2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală istorică şi turistică a Municipiului Iaşi”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 120 din 04.05.2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului   Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 7 septembrie 2010

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 78431  din 02.09.2010 întocmit de către Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile actuale ale Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere scrisoarea de notificare nr. 10017/OI/27.08.2010 primită din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă, pentru proiectul Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi(Fişa proiectului prezentată în Anexa 1), noua valoare a principalilor indicatori tehnico - economici (Anexa nr.2), modificându-se în consecinţă Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local nr.120 din 04.05.2010.

Art.2 Se înlocuieşte art.3 din Hotărârea Cconsiliului Local nr.120 din 04.05.2010 , cu următorul articol:   Se aprobă bugetul proiectului, cofinanţarea acestuia cu suma de 1.474.126,76 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile, finanţarea tuturor costurilor neeligibile şi cheltuielilor suplimentare, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3 Se înlocuieşte Anexa 3 a Hotărârii Consiliului Local nr.120 din 04.05.2010 cu Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.120 din 04.05.2010 rămân neschimbate.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamţ, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţia Tehnică şi Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

   

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.336 din 7 septembrie 2010