Hotărârea nr. 334/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului “Manastirea Golia” din strada Cuza-Voda nr.51

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului “Manastirea Golia” din strada Cuza-Voda nr.51

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având in vedere Referatul de specialitate nr.78141 din 02.09.2010. întocmit de catre Directia Tehnică si Investitii;

Având in vedere adresa nr.217/18.08.2010 inaintata de Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Manastirera Golia, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 75801/24.08.2010, prin care se solicita conectarea retelei de iluminat arhitectural Manastirii Golia la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminatul arhitectural aferenta obiectivului “Manastirea Golia” din strada Cuza-Voda nr.51.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei - Manastirea Golia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 - (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si de Finante Publice Locale, Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Manastirea Golia.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

             

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

         Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 334 din 7 septembrie 2010