Hotărârea nr. 331/2010

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii “ finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii “ finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 78486/02.09.2010 întocmita de Serviciul Relatii Internationale

Având în vedere Hotararea Consiliului Local 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere Adresa din partea Direcţiei Cooperare Teritorială Internaţională, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. DCTI 48420/21.07.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 344/2009  se modifică astfel: Se aprobă participarea Municipiului Iaşi, in calitate de partener, la implementarea proiectului “SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii” finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului menţionat în contextul aplicării principiului rambursării”.

Art.2 Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 344/2009  rămân nemodificate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Serviciului Managementul Proiectelor si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relatii Internaţionale şi Comunicare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   331  din 7 septembrie 2010