Hotărârea nr. 330/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/30.07.2009 privind aprobarea participării municipalităţii ieşene in cadrul proiectului European “RETINA - Revitalizarea fostelor zone industriale” cod SEE / 147 / 4.1. / XRETINA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/30.07.2009 privind aprobarea participării municipalităţii ieşene in cadrul proiectului European “RETINA - Revitalizarea fostelor zone industriale” cod SEE / 147 / 4.1. / XRETINA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 78.242/02.09.2010 întocmita de Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere Adresa nr. 48.420/21.07.2010 din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului - Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 343/30.07.2010 privind cofinanţarea proiectului RETINA;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

           În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 343/30.07.2009 se modifică astfel: Se aprobă participarea Municipiului Iaşi, in calitate de partener, la implementarea proiectului RETINA cod SEE / 147 / 4.1. / XRETINA - Revitalizarea fostelor zone industriale - finanţat prin Programul de Cooperare Teritorială Sud Estul Europei, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării.”

Art.2 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/30.07.2009 ramân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Directiei Dezvoltare şi Proiecte Europene si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Dezvoltare şi Proiecte Europene, prin serviciile de specialitate.

            Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  330 din 7 septembrie 2010