Hotărârea nr. 33/2010

HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA ASISTENTEI JURIDICE IN CAUZE PENALE PENTRU ALESII LOCALI AI CONSILIULUI LOCAL IASI FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL CARE GESTIONEAZA FONDURI EUROPENE DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL PRIMARIEI IASI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND  RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND  ASIGURAREA ASISTENTEI JURIDICE IN CAUZE PENALE PENTRU ALESII LOCALI AI CONSILIULUI LOCAL IASI, FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL CARE GESTIONEAZA FONDURI EUROPENE, DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL PRIMARIEI IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 ianuarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Avand in vedere Referatul privind necesitatea asigurarii asistentei juridice in cauze penale pentru alesii locali ai Consiliului Local Iasi, functionarii publici si personalul contractual care gestioneaza fonduri europene din cadrul aparatului propriu al Primariei Iasi, intocmit de Secretarul municipiului;

Avand in vedere dispozitiile art.24 “Dreptul la aparare” , precum si celelalte dispozitii din Constitutia Romaniei;

Avand in vedere dispozitiile Codului de procedura penala;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile SECŢIUNII  4^1 Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.83/1992 privind procedura de urgenta si judecare pentru unele infractiuni de coruptie;

Avand in vedere dispozitiile art.21 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata prin Legea nr.301/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării asistentei juridice in cauze penale in care sunt citati alesii locali ai Consiliului Local Iasi, functionarii publici si personalul contractual care gestioneaza fonduri europene din cadrul aparatului propriu al Primariei Iasi nu a fost aprobat , deoarece nu a întrunit condiţiile impuse de dispoziţiile art. 45  din Legea nr.215/2001,consemnate şi în procesul verbal al sedinţei;

Avand in vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.115  alin.(1) lit.b  din Legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind asigurarea asistentei juridice in cauze penale in care sunt citati alesii locali ai Consiliului Local Iasi, functionarii publici si personalul contractual care gestioneaza fonduri europene din cadrul aparatului propriu al Primariei Iasi pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului sau in exercitarea functiei publice in legatura cu faptele si actele administrative, in calitate de invinuiti, faptuitori sau inculpati-, in toate fazele procesului penal - declaratii, urmarire si cercetare penala, judecata.  

Art.2 (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local si Arhiva va comunica copie a prezentei hotarari: Primarului Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

          (2) Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

         Nr. 33 din 27 ianuarie  2010