Hotărârea nr. 329/2010

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 31/2010 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “ORGANZA - Retea a oraselor creative “ finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 31/2010 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “ORGANZA - Retea a oraselor creative “ finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 78448/02.09.2010 întocmita de Serviciul Relatii Internationale

Având în vedere Hotararea Consiliului Local 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere Adresa din partea Direcţiei Cooperare Teritorială Internaţională, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismuluinr. 48.420 / 21.07.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

           În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Art.1 din H.C.L. nr. 30 / 27.01.2010 se modifică astfel: Se aprobă participarea Municipiului Iasi, in calitate de partener, la implementarea proiectului “ORGANZA - Retea a oraselor creative “ , finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului menţionat în contextul aplicării principiului rambursării”.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Serviciului Managementul Proiectelor si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relatii Internationale.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

         Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 329 din 7 septembrie 2010