Hotărârea nr. 328/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" prin care se prelungeşte durata Contractului până la data de 30 octombrie 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" prin care se prelungeşte durata Contractului până la data de 30 octombrie 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 7 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr.  77889/01.09.2010, elaborată de către Directia Tehnică, Serviciul Implementare Proiecte Mediu, privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", prin care se prelungește durata Contractului până la data de 30 octombrie 2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanţare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 516/ 09.11.2004 privind participarea Consiliului Local Iași la realizarea proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Iași;

Având în vedere ACORDUL încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului), ADR Nord Est şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi), înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 1797/ 10.03.2008, pentru a permite implementarea adecvata de catre Minister a Proiectului mentionat anterior - in Volumul 2, Clauze Contractuale, sectiunea 2 - Clauze particulare, la art. 3.6 - Limitarea Autoritatii Inginerului se precizeaza: “Inginerul va obtine aprobarea expresa a achizitorului si a Beneficiarului Local inaintea initierii urmatoarelor actiuni: b) aprobarea oricarei extensii de timp pentru finalizarea lucrarilor”.

Având în vedere Adresa nr. P6101/10/RO.02 - IS/600/PB/mm din 12 august trimisă de către INOCSA INGENIERIA S.L., prin care ne este prezentat Modul de Soluționare al Inginerului cu privire la revendicarea Constructorului SC CONSTRUCTII UNU S.A. ce vizează prelungirea duratei de executie cu 67 de zile calendaristice (începând cu 25 august până pe 30 octombrie 2010) pentru finalizarea lucrarilor în cadrul Contractului RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului “Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric - Mănăstirea Golia “ Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:           

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" prin care se prelungește durata Contractului până la data de 30 octombrie 2010;

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele  Municipiului Iași - Consiliul Local Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" prin care se prelungește durata Contractului până la data de 30 octombrie 2010.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice si Investitii, Consiliului Judeţean Iaşi si Institutiei Prefectului Judetului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Investiţii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 328 din 7 septembrie 2010

 

Act Adiţional nr. 2 la contractul RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, Latura nord, 050741, Sector 5, Bucureşti, tel/fax. 0371.111.349, cod fiscal 26369185, cont trezorerie RO 12 TREZ 700507205X001593 deschis la Trezoreria ATTCPMB, reprezentat prin d-na. Elena Gabriela Udrea, ministru

                                                                   

În calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

Asociaţia S.C. Construcţii Unu S.A. - S.C. INCOM S.A. cu sediul în Iaşi, Bd. Poitiers, nr. 2, telefon: 0232 231 380; fax 0232 241 428, număr de înmatriculare J22/1397/1992 cod fiscal RO 1955979, cont (trezorerie, bancă) RO48BRDE240-SV07426292400 - RON şi RO80BRDE240-SV10227012400 - EUR deschise la Banca Română de Dezvoltare - Agenţia “A. Panu” Iaşi, reprezentată prin dl. Alexandru Marian, Director general,

 

În calitate de Executant, pe de altă parte

Au convenit următoarele:

 

Următoarele prevederi ale contractului RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - Reabilitarea şi Dezvoltarea Turistică a Ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia, încheiat între Achizitor şi Executant în 20.02.2008 (ŤContractulť), se modifică şi se completează după cum urmează:

Contract de Lucrări

 

1. Articolul 6. Durata Contractului  din Contractul de Lucrări, parte din Volumul 1 - Documente Contractuale se modifică după cum urmează:

“Durata prezentului contract este de 890 zile. Durata se aplică începând de la data de începere a contractului, conform sub - clauzei 8.1 din Clauzele Generale de Contract şi eventualele amendamente din Clauzele Particulare.

Data de Începere a Lucrărilor pentru proiectul RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - Reabilitarea şi Dezvoltarea Turistică a Ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia a fost stabilită conform Sub-Clauzei 8.1 din Clauze Generale de Contract pe data de 28.05.2008 şi conform prezentului Act Adiţional termenul de finalizare a lucrărilor din cadrul Contractului este 30 octombrie 2010.”

 

2. În baza prevederilor OUG 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, denumirea achizitorului se modifică în  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 

Toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii ale contractului rămân neschimbaţi/ neschimbate.

Acest Act Adiţional va intra în vigoare la data la care acesta este semnat de ultima dintre cele două părţi.

 

Pentru şi în numele Achizitorului

(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului)

Pentru şi în numele Executantului

Asociaţia S.C. Construcţii Unu S.A. - S.C. INCOM S.A.

Nume

 

Nume

 

Funcţia:

 

Funcţia:

 

Semnătură

 

Semnătură

 

Data

 

Data

 

Aprobat de către:

Pentru şi în numele Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est

Aprobat de către:

Pentru şi în numele Beneficiarului Local

(Consiliul Judeţean Iaşi)

Nume

 

Nume

Funcţia:

 

Funcţia:

Semnătură

 

Semnătură

Data

 

Data

Aprobat de către:

Pentru şi în numele Beneficiarului Local

(Consiliul Local Iaşi)

 

Nume

 

 

Funcţia:

 

 

Semnătură

 

 

Data