Hotărârea nr. 327/2010

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Iaşi în comisia de cercetare preliminară pentru stabilirea cauzei de utilitate publică în cadrul proiectului”Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bahlui”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Iaşi în comisia de cercetare preliminară pentru stabilirea cauzei de utilitate publică în cadrul proiectuluiLucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bahlui”

 

Consiliul Local Municipal Iaşi  întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 august  2010;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere dispoziţiile Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică,

Având în vedere prevederile H.G.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii în vedere declararii utilităţii publice a unor lucrări,

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean nr. 8890/2010 prin care se solicită desemnarea reprezentanţilor Municipiului Iaşi în comisia de cercetare preliminară pentru stabilirea cauzei de utilitate publică în cadrul proiectului”Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bahlui”

Având în vedere amendamentul propus în plenul şedinţei privind desemnarea în cadrul comisiei  şi a domnului viceprimar Grigore Gabriel,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;  

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se  desemnează ca reprezentanţi ai Municipiului Iaşi în comisia de cercetare preliminară pentru stabilirea cauzei de utilitate publică în cadrul proiectului”Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bahlui” următorii :

domnul Viceprimar OLTEANU ROMEO

domnul Viceprimar GRIGORE GABRIEL

domnul arhitect şef VERICEANU TUDOR.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi, persoanelor nominalizate la art. 1, instituţiei prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Serviciul Secretariat Consiliul Local -Arhivă.

 (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

    Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 327 din 23 august 2010