Hotărârea nr. 326/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LUCA ARBORE f.n. intre blocurile 515 si 516 Intocmit in vederea construirii unei biserici si unui ansamblu pastoral pe teren aflat in proprietatea Municipiului Iasi si atribuit in folosinta gratuita Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

MUNICIPIUL IASI
COMNSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA LUCA ARBORE, f.n., intre blocurile 515 si 516  Intocmit in vederea construirii unei biserici si unui ansamblu pastoral pe teren aflat in proprietatea Municipiului Iasi si atribuit in folosinta gratuita Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinară din data de 23 august 2010 :

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.66796/21.07.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.440/04.02.2010 ;

Avand in vedere cererea nr.39506/30.04.2010,prin care Parohia “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil “ solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Luca Arbore, f.n.,intre blocurile 515 si 516;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 19.05.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.137/PUZ/2010 ;

Avand in vedere dispoziţiile Legii 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispoziţiile Legii 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Luca Arbore,f.n.,intre blocurile 515 si 516,intocmit in vederea construirii unei biserici si unui ansamblu pastoral pe teren aflat in proprietatea Municipiului Iasi si atribuit in folosinta gratuita Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 720 mp.,conform Hotararii Consiliului Local nr.507/23.012.2009. Indicatori urbanistici : POT=50%, CUT=1; H maxim 20 m.

Anexa(plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Municipiului Iaşi, Serviciului Urbanism, Consiliului Judeţean Iaşi, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Parohiei “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil “, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 326 din 23 august 2010