Hotărârea nr. 323/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea delimitarii şi modificarii de denumiri artere în Campus “Tudor Vladimirescu”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delimitarii şi modificarii de denumiri artere  în Campus “Tudor Vladimirescu”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 august 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală, Învăţământ, Culte,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 51423/8.06.2010 întocmit de Serviciul G.I.S. - Cadastru,

Având în vedere adresa 21253/2010 a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, referitor la atribuirea numerelor de imobile la obiectivele situate în Campus “Tudor Vladimirescu”,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

            În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă schimbarea limitelor de început şi sfârşit pentru următoarele artere de circulaţie, conform planşei anexate (Anexa A) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

ZONA CAMPUS UNIVERSITAR “TUDOR VLADIMIRESCU”

1. Aleea Prof. Vasile Petrescu, din Strada Cristofor până în Bulevardul Chimiei.

2. Aleea Prof. Gheorghe Alexa, din Bulevardul Tudor Vladimirescu  până în Aleea Prof. Vasile Petrescu.

3. Aleea Prof. Dimitrie Atanasiu, din Bulevardul Tudor Vladimirescu  până în Aleea Prof. Gheorghe Alexa.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

            Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 323 din 23 august 2010