Hotărârea nr. 321/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zona Tomeşti

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri de artere în zona Tomeşti

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 august 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală, Învăţământ, Culte,

Având în vedere referatul de specialitate nr.2508117.03.2010, întocmit de Serviciul Urbanism şi Arhitectură,

Având în vedere referatul de specialitate nr.514158.06.2010, întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere prevederile art. 7, alin (1), din Ordinul nr. 564/31.07.2008;

Având în vedere avizul favorabil nr. 20/2010 al Comisiei de Atribuiri de Denumiri a Judeţului Iaşi privind străzile Mihai Codreanu, Jean Leon Cosmovici,Florica Musicescu,Fundac Florica Musicescu,

Având în vedere avizul nefavorabil 21/2010 al Comisiei de Atribuiri de Denumiri a Judeţului Iaşi privind străzile Aleea Eusebiu Camilar şi Aleea Magda Isanos

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.2/1968 şi Legii nr.7/1996, privind limita administrativ cadastrală între municipiul Iaşi şi comuna Tomeşti,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă atribuirea de noi denumiri de artere, în Zona Tomeşti, astfel:

1. Strada Mihai Codreanu din şoseaua Iaşi-Tomeşti până în strada Florica Musicescu.

2. Strada  JEAN LEON COSMOVICI din şoseaua Iaşi-Tomeşti până în strada Mihail Codreanu.

3. Strada  FLORICA MUSICESCU din fundac Florica Musicescu până în strada Mihail Codreanu.

4. Fundac  FLORICA MUSICESCU din strada Florica Musicescu (conform planşei anexate)

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Serviciului Urbanism, Direcţia Economică Finanţe Publice Locale,  Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 3.  Punerea în aplicare a precederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.321 din 23 august 2010