Hotărârea nr. 320/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zonele Bucium şi Viticultori
MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
 HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri de artere în zonele Bucium şi Viticultori

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 august 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală, Învăţământ, Culte,

Având în vedere referatul de specialitate nr.15313/.11.03.2010, întocmit de Serviciul Urbanism şi Arhitectură,     

Având în vedere  prevederile art. 7, alin (1), din Ordinul nr. 564/31.07.2008;

Având în vedere prevederilor Planului Urbanistic General. de extindere a intravilanului Municipiului Iaşi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/09.08.1999;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 362/28.09.2007  şi Hotărârea Consiliului Local 247/29.05.2009prin care s-au aprobat Planurile de Urbanism Zonal în zona Bucium,  pentru construirea de locuinţe parter şi parter şi etaj, construcţii anexe prin care s-au creat cartiere noi, pentru identificarea şi înregistrarea acestora se impune atribuirea de noi denumiri stradale,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1. Se aprobă atribuirea de noi denumiri de artere, în ZONA VITICULTORI

 astfel

            Strada ŞTEFAN POPESCU din strada Viticultori până la limita P.U.Z.,

            Stradela ŞTEFAN POPESCU din strada Ştefan Popescu până la limita P.U.Z. 

   ( conform planşa nr.1) şi în ZONA BUCIUM, astfel,

            Stradela ŞTEFAN ZELETIN din strada Alexandru Brăescu până la limita P.U.Z. (conform planşei nr.2)

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Serviciului Urbanism, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Diecţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 3. Punerea în aplicare a precederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

 Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

  

 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 320 din 23 august 2010