Hotărârea nr. 32/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Centrului de Cartier Galata în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str. Calea Galata nr. 16 bloc E4 scara A parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării Centrului de Cartier Galata în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. Calea Galata nr. 16, bloc E4, scara A, parter

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 4832/15.01.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Având în vedere solicitarea nr. 106973/17.11.2009 înaintată de Direcţia de Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

Având în vedere proiectul “Centre de Cartier în Municipiul Iaşi, după modelul francez” demarat de Primăria Municipiului Iaşi în anul 2006,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE    :

 

Art.1 - Se aprobă ca în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. Calea Galata nr. 16, bloc E4, scara A, parter, având o suprafaţă de 80,73 mp, să se înfiinţeze şi să funcţioneze Centrul de Cartier Galata. Direcţia de Comunicare va efectua demersurile în vederea preluării şi amenajării spaţiului, răspunzând de activitatea ce se va desfăşura în cadrul noului centru de cartier.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi ,Direcţiei de Administarare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei de Comunicare, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia de Comunicare .

           Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 32 din 27 ianuarie 2010