Hotărârea nr. 319/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud - municipiul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului  Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud -  municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în  şedinţa ordinară din data de  23 august 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 73.865 din 17.08.2010 întocmit de către Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba realizarea proiectului Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud -  municipiul Iaşi.

Art.2 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (Anexa 1) şi indicatorii tehnico - economici (Anexa 2) în conformitate cu modelul “D.1” la cererea de finanţare din Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 87.680.044,65 lei, cofinanţarea acestuia cu suma de 1.417.138,15 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile, finanţarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.4 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art.5 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de finantare a proiectului Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud -  municipiul Iaşi.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamţ,  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 319 din 23 august 2010

 

ANEXA 2 la HCL 319/2010

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI  Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud -  municipiul Iaşi

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

Nr. Crt.

Denumirea

capitolelor si

subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

TOTAL GENERAL

70.757,91

16.492,53

16.768,38

87.526,30

20.400,97

Din care C + M

63.685,85

14.844,15

15.228,05

78.913,90

18.393,56

1 euro = 4,2903 lei/euro

 

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

 

Ani

1

2

3

Valoare anuală a investiţiei (mii lei)

35.010,52

35.010,52

17.505,26

Pondere

40%

40%

20%

 

 

Durata de realizare (luni)

Durata estimata de constructie este de 30 de luni.

 

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

 

Strada Nicolina

 

suprafaţădrum existent

13483.84

mp

suprafaţădrum proiectat

10788.23

mp

lungimedrum

790.00

m

latimemedie

13.50-14.00

m

 

 

 

suprafaţă platforma tramvai existent

3972.49

mp

suprafaţă platforma tramvai proiectat

4719.55

mp

lungime platforma tramvai

1580.00

mcale simpla

latime platforma tramvai

5.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

6668.37

mp

suprafaţă trotuare proiectat

5670.69

mp

lungimetrotuar

1600.00

m

laţimetrotuare

3.25 - 3.50

m

 

 

 

suprafaţă piste biciclisti

1580.00

mp

lungime piste biciclisti

790.00

m

laţime piste biciclisti

2x1.00

m

 

 

 

suprafaţă refugii pietonale

4x80.00â320.00

mp

lungime refugii pietonale

4x50.00â200.00

m

laţime refugii pietonale

4x1.60

m

 

 

 

suprafaţă spatii verzi existente

338.39

mp

suprafaţă spatii verzi proiectate

338.39

mp

 

 

 

treceri pietoni

3.00

buc.

laţime

3.00

m

lungime

20

m

suprafaţă treceri pietoni

180.00

mp

 

 

 

marcaje longitudinale

3.95

kmech

marcaje transversale

70.20

mp

indicatoare rutiere

9

buc

 

Pasaj Nicolina

 

suprafaţădrum existent

7372.32

mp

suprafaţădrum proiectat

7372.32

mp

lungimedrum

460.00

m

latimemedie

16.00

m

 

 

 

suprafaţă platforma tramvai existent

3136.31

mp

suprafaţă platforma tramvai proiectat

3136.31

mp

lungime platforma tramvai

920

mcale simpla

latime platforma tramvai

7.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

3155.76

mp

suprafaţă trotuare proiectat

2534.34

mp

lungimetrotuar

460.00

m

laţimetrotuare

2x2.75

m

 

 

 

suprafaţă piste biciclisti

920.00

mp

lungime piste biciclisti

460.00

m

laţime piste biciclisti

2x1.00

m

 

 

 

marcaje longitudinale

2.39

kmech

indicatoare rutiere

2

buc

 

Bretea 1

suprafaţădrum existent

920.00

mp

suprafaţădrum proiectat

920.00

mp

lungimedrum

157.00

m

latimemedie

5.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

589.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

589.00

mp

lungimetrotuar

589.00

m

laţimetrotuare

0.60-1.10

m

 

Bretea 2

suprafaţădrum existent

1820.00

mp

suprafaţădrum proiectat

1820.00

mp

lungimedrum

150.00

m

latimemedie

8.50-9.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

560.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

560.00

mp

lungimetrotuar

303.00

m

laţimetrotuare

0.60-1.10

m

 

Bretea 3

suprafaţădrum existent

860.00

mp

suprafaţădrum proiectat

860.00

mp

lungimedrum

157.00

m

latimemedie

5.00-7.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

560.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

560.00

mp

lungimetrotuar

335.00

m

laţimetrotuare

1.30-1.70

m

 

Bretea 4

 

suprafaţădrum existent

1710.00

mp

suprafaţădrum proiectat

1710.00

mp

lungimedrum

160.00

m

latimemedie

9.50-10.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

610.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

610.00

mp

lungimetrotuar

310.00

m

laţimetrotuare

1.50-2.00

m

 

Bretea 5

 

suprafaţădrum existent

1500.00

mp

suprafaţădrum proiectat

1500.00

mp

lungimedrum

157.00

m

latimemedie

8.50-9.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

1350.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

1350.00

mp

lungimetrotuar

310.00

m

laţimetrotuare

3.50-4.00

m

 

 

Bretea 6

 

suprafaţădrum existent

1380.00

mp

suprafaţădrum proiectat

1380.00

mp

lungimedrum

143.00

m

latimemedie

9.00-9.70

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

1330.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

1330.00

mp

lungimetrotuar

286.00

m

laţimetrotuare

3.00-4.50

m

 

Şoseaua Nicolina

 

suprafaţădrum existent

50221.56

mp

suprafaţădrum proiectat

55404.78

mp

lungimedrum

2713.00

m

latimemedie

10.00-10.50

m

 

 

 

suprafaţă platforma tramvai existent

10626.71

mp

suprafaţă platforma tramvai proiectat

11666.58

mp

lungime platforma tramvai

5426.00

mcale simpla

latime platforma tramvai

5.00

m

 

 

 

suprafaţă trotuare existent

24571.00

mp

suprafaţă trotuare proiectat

22570.00

mp

lungimetrotuar

5426.00

m

laţimetrotuare

3.60 - 4.20

m

 

 

 

suprafaţă piste biciclisti

5426.00

mp

lungime piste biciclisti

2713.00

m

laţime piste biciclisti

2x1.00

m

 

 

 

suprafaţă refugii pietonale

6x80.00=480.00

mp

lungime refugii pietonale

6x50.00=300.00

m

laţime refugii pietonale

6x1.60

m

 

 

 

suprafaţă spatii verzi existente

7488.00

mp

suprafaţă spatii verzi proiectate

7488.00

mp

 

 

 

treceri pietoni

10.00

buc.

laţime

3.00

m

lungime

20

m

suprafaţă treceri pietoni

600.00

mp

 

 

 

marcaje longitudinale

13.56

kmech

marcaje transversale

164.48

mp

indicatoare rutiere

30

buc

 

Claudia STOICA

Manager proiect

Director adjunct Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene