Hotărârea nr. 318/2010

HOTARARE privind modificarea si completarea art. 1 ANEXA 1 pct. I si IV din H.C.L. nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea si completarea art. 1, ANEXA 1,   pct. I si IV din H.C.L. nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 august 2010;

Avand in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 90031 din 06.08.2010 intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi;

Având în vedere art. I din O.U.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede modificarea art. 252 si a art. 263 alin. (2)/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1, ANEXA 1,  pct. I si IV din Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Serviciului Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice, Serviciului Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane fizice, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art. 3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de: Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi - Serviciul Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice si  Serviciul Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane fizice.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 318 din 23 august 2010

 

ANEXA LA HCL 318/2010

impozite si taxe - persoane fizice / PERSOANE JURIDICE

 

I.                   IMPOZITUL PE CLǍDIRI  persoane  FIZICE

 

 

Valori impozabile pe mp de suprafaţă construită desfăşurată conf. Legii nr.  571/2003 actualizată (H.G.nr. 956/2009)

lei/mp

 

Majorare impozit pe clădiri anul 2011 faţă de Legea nr. 571/2003 actualizată (H.G. nr. 956/2009)

(%)

 

Majorare impozit pe cladiri anul 2011 fata de anul 2010

%

Temei de drept

Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă, canalizare,

 electrice şi încălzire (conditii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare,

 electrice şi încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (conditii cumulative)

 

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice si încălzire

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (conditii cumulative)

 

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice si încălzire

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

-

-

-

-

 

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din    suma care     s-ar aplica clădirii

75% din    suma care    s-ar aplica clădirii

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din    suma care     s-ar aplica clădirii

50% din    suma care    s-ar aplica clădirii

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr.956/2009

 

 

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp) titlului IX din Legea 571/2003 actualizată şi H.G. nr. 956/2009. Valoarea impozabilă se ajustează funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficienţii de corecţie următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţei scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce funcţie de anul terminării, cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă şi cu 10% pentru o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 m.p. sau fracţiune din cei care depasesc 150 m.p..

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se consideră cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Impozitul calculat prin înmulţirea valorii impozabile cu 0.1% se stabileşte la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădiri se majorează astfel: 65% pentru prima clădire în afara celei/celor de la adresa de domiciliu; 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei /celor de la adresa de domiciliu; 300% pentru a treia clădire si urmatoarele în afara celei/celor de la adresa de domiciliu. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 252, alin. (1)/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă conform legii.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se plateşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Iaşi, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

In cazul persoanelor fizice care au in proprietate mai multe cladiri, in afara celor aflate la adresa de domiciliu, acestea au obligatia de a depune o declaratie speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, atat la compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.

Modelul declaratiei speciale care se utilizeaza este cel prevazut  in H.G. nr. 791/2010 - model 2010 ITL -104, pe care il anexam.

 

Director Executiv,                             Director Executiv Adjunct,

ec. Victorel LUPU                             ec. Maria APETROAEI

 

Avizat Consilier Juridic,                    Şef Serviciu,

Petronela CISLARIU                        ec . Ioan NEAMTU                                                                                                                                    

 

ANEXA LA HCL 318 /2010

IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT  PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

 

Nr. Crt.

 

 

 

 a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009, O.U.G. nr. 59/2010)

lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

 

Majorare an 2011 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009, O.U.G. nr. 59/2010)

%

 

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2011 fata de anul 2010

%

 

Temei de drept

0

1

3

4

 

5

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

-

-

 

 

 

 

 

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (2)

H.G. nr. 956/200

O.U.G. nr. 59/2010

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

-

-

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

72

-

-

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

144

-

-

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

290

-

-

6.

Autobuze, autocare, microbuze

 

24

-

-

7.

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

-

-

8.

Tractoare inmatriculate

18

-

-

 

Pentru ataşe taxa anuală se stabileste la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.

 

b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - Persoane juridice/Persoane fizice                     

- conform art. 263 alin. (4) /Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale neavand  competenta de a le modifica.

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

An 2011

Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

An 2011

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

 

2

Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

 

3

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

 

4

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

II

Vehicule cu trei  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

 

2

Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

 

3

Masa de nu mai puţin de  19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

 

4

Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

 

5

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1.129

908

1.412

 

6

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1.129

908

1.412

III

Vehicule cu patru  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

 

3

Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1.185

933

1.481

 

4

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

5

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

c) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - Persoane juridice/Persoane fizice                      

- conform art. 263 alin. (5) /Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale neavand  competenta de a le modifica.

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

An 2011

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

An 2011

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

 

4

Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

 

5

Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

 

6

Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

 

7

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

 

8

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

 

3

Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

377

553

 

471

692

 

4

Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

 

5

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

668

1.097

835

1.371

 

6

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1.097

1.522

1.371

1.902

 

7

Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

 

8

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.211

1.686

1.514

2.107

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.070

1.486

1.338

1.857

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.486

2.055

1.857

2.569

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

737

1.100

921

1.375

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.100

1.751

1.375

2.189

 


Nr. Crt.

d) Remorci, semiremorci sau rulote

- masa totala maxima autorizata

Nivel Lege nr.  571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

lei/bucata

Majorare an 2011 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

 

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2011 faţă anul 2010

(%)

Temei de

drept

0

1

2

3

4

5

1.

Pana la 1 tona, inclusiv

8

-

-

 

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (6)

H.G. nr. 956/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (7)

H.G. nr. 956/2009

 

 

2.

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

29

-

-

3.

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

-

-

4.

Peste 5 tone

55

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. Crt.

e) Mijloace de transport pe apa

Nivel Lege 571/2003 actualizata

lei/bucata

Majorare an 2011 fata de Legea 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

 

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2011 faţă anul 2010

(%)

0

1

2

3

4

1.

Luntre, barci fara motor, scutere de apa folosite pentru pescuit si uz personal

18

-

-

2.

Barci fara motor, folosite in alte scopuri

48

-

-

3.

Barci cu motor

181

-

-

4.

Nave de sport si agrement

964

-

-

5.

Scutere de apa

181

-

-

6.

Remorchere si impingatoare:

·                                                                                 pana la 500 CP, inclusiv

  • peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
  • peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

             peste 4000 CP

 

482

783

1.205

1.928

-

-

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

157

-

-

8.

Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

  • cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone inclusiv
  • cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv
  • cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

 

157

 

241

 

422

-

-