Hotărârea nr. 314/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.C.A.ROSETTI NR.11-15 întocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren apartinind domeniului public al Judetului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.C.A.ROSETTI NR.11-15, întocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi,pe teren apartinind domeniului public al Judetului Iasi,aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.28502/26.03.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.280/28.01.2010;

Avand in vedere cererea nr.28502/26.03.2010,prin care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, bd.C.A.Rosetti nr.11-15;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.04.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.115/PUZ/2010 ;

Avand in vedere dispoziţiile Legii 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispoziţiile Legii 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul  General de Urbanism ;

Avand in vedere  Hotărârea Consiliului Local nr. 311/2010 privind revocarea Hotărârea Consiliului Local nr.220 din 05.07.2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,bd.C.A.Rosetti nr.11-15, intocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi, pe teren apartinind domeniului public al Judetului Iasi, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 400 mp., conform Hotararii de Guvern nr.48/17.01.2007; Hotararii de Guvern nr.1354/2001; Hotararii 285 privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.78/1999; incheiere nr.1729/2007. Indicatori urbanistici : POT=40%, CUT=0.36; H maxim 10 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi,Serviciului de Urbanism, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 314 din 23 august 2010