Hotărârea nr. 311/2010

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 220/05.07.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 220/05.07.2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010
Avand in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI pri
n expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.73457 din 16.08.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.220/05.07.2010, privind construirea unui centru social cu destinatia multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi;

Avand in vedere solicitarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi nr.70836/05.08.2010, de modificare  a Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 05.07.2010 pe teren ce apartine domeniului public al Judetului Iasi"
Avand in vedere documentele depuse la Primaria Municipiului Iasi, din care rezulta ca terenul situat in bd.C.A.Rosetti nr.11-15 apartine domeniului public al Judetului Iasi, documente depuse ulterior aprobarii si comunicarii
Hotararii Consiliului Local nr.220/05.07.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr.220/05.07/2010.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Serviciului Urbanism, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 311 din 23 august 2010