Hotărârea nr. 31/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european ORGANZA - Network of Medium Sized Creative Cities (Reţea a municipiilor cu industrii creative) finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene   la proiectul european ORGANZA - Network of Medium Sized Creative Cities (Reţea a municipiilor cu industrii creative)  finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit in şedinţa ordinara din data 27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6.651/21.01.2010 întocmită de Serviciul Managementul Proiectelor,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iaşi, în calitate de partener, la implementarea proiectului ORGANZA - Reţea a oraşelor creative - finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC.

Art.2 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect, precum şi cofinanţarea proiectului ORGANZA cu suma de 1.000 Euro, reprezentând 2 % din bugetul total al proiectului alocat Municipiului Iaşi şi a tuturor costurilor conexe şi neeligibile ale proiectului care ar putea reveni Municipiului Iaşi în calitate de partener.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului MunicipiuluiIaşi, Serviciului Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

          Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr. 31 din 27 ianuarie 2010