Hotărârea nr. 308/2010

HOTARARE privind aprobarea Actului Constitutiv al SOCIETATII COMERCIALE “ECOPIATA” S.A. in forma autentificata inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si a Actului Aditional nr.1

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Actului Constitutiv al SOCIETATII COMERCIALE “ECOPIATA”  S.A., in forma autentificata, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si a Actului Aditional nr.1

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi, prin Expunerea de Motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia economico-financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Nota de fundamentare inregistrata sub nr.74634/19.08.2010;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si a Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “ECOPIATA”  S.A. ;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Avand in vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea nr.203/2009. cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Actul Constitutiv al Societatii Comerciale ECOPIATA”  S.A., autentificat de catre notarul public la data de 10 august 2010, prin Incheierea nr.2348/10 august 2010,  si inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub nr. nr.J22/1092/12.08.2010, Cod Unic de Inregistrare 27272228/12.08.2010.

Art.2 (1) Se aproba Actul Aditional nr.1, identificat in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari, prin care se modifica si se completeaza Actul Constitutiv al Societatii Comerciale ECOPIATA”  S.A.

          (2) Se imputernicesc reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor sa semneze Actul Aditional nr.1, in numele si pentru Municipiul Iasi.

          (3) Se imputerniceste domnul Cristian Starica, Director General al Societatii Comerciale “ECOPIATA”  S.A. pentru a se efectua, in integralitate, demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in scopul inregistrarii Actului Aditional nr.1 prin care se modifica si se completeaza Actul Constitutiv al Societatii Comerciale ECOPIATA”  S.A.

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Societatea Comerciala “ECOPIATA”  S.A. 

Art.4 Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “ECOPIATA”  S.A. se modifica si se completeaza, in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Societatii Comerciale “ECOPIATA”  S.A.  si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

   Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr.308 din 23 august 2010