Hotărârea nr. 307/2010

HOTARARE privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi, prin Expunerea de Motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia economico-financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica şi de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Nota de fundamentare , inregistrata sub nr.74653/19.08.2010;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si a Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.262/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “SERVICII PUBLICE” S.A. ;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Avand in vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea nr.203/2009. cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b) din legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba delegarea directa a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor publice de administrare, intretinere, amenajare, exploatare, deratizare şi dezinsecţie a zonelor verzi, Societatii Comerciale “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. precum şi a următoarelor activităţi: 

 

1.                  Execuţie, montare şi demontare mobilier stradal ;

2.                  Execuţie, montare şi demontare semne şi indicatoare de circulaţie;

3.                  Execuţie, montare şi  demontare împrejmuiri incinte,

4.                  Întreţinere, revizie, montare şi reparare aparate joacă şi echipamente agrement

5.                  Execuţie lucrări de semnalizare şi semaforizare rutieră şi întreţinere a acestora :

6.                  Întreţinere lucrări de consolidare versanţi alunecători;

7.                  Întreţinere exploatare şi reparaţii fântâni arteziene ;

8.                  Întreţinere poduri, podeţe şi pasaje ;

9.                  Întreţinere şi reparaţii monumente;

10.              Confecţionare materiale electorale şi amenajare secţii de votare ;

11.              Întreţinere şi amenajare locuri de agrement ;

12.              Amenajări şi dotări specifice pentru activităţi diverse, festivităţi şi sărbători locale ( Ziua Copilului, Ziua familiei, Sărbătorile Iaşului, Sărbătorile de Iarnă, Târgul Olarilor şi Meşteşugarilor, etc. ) ;

13.              Întreţinere baze sportive şi zone de agrement ;

14.              Organizarea, administrarea şi funcţionarea cimitirelor ;

15.              Lucrări diverse( dezafectări, demolări construcţii, reparaţii trepte acces, reparaţii parapeţi, lucrări construcţii, etc.) ;

16.              Lucrări investiţii.

 

Art.2 (1) Se aproba contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, conform contractului cadru ce constituie anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.

 (2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de delegare a gestiunii, in numele si pentru Municipiul Iasi.

 

Art.3 (1) Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor identificate in cuprinsul art.1, ce constituie anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari.

(2) Se aproba Regulamentul de serviciu pentru delegarea gestiunii serviciilor identificate in cuprinsul art.1, ce constituie anexa nr.3 parte integranta a prezentei hotarari.

(3) Se aproba Lista inventarului bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor identificate in cuprinsul art.1, care sunt transmise spre folosinţa concesionarului pe durata contractului, precum si Lista bunurilor cu titlu de activ ce constituie anexa nr.4, respectiv anexa nr.5, parte integranta a prezentei hotarari.

(4) Bunurile proprietate publica si privata a municipiului Iasi aflate sau date in administrarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, vor fi inventariate si transmise in folosinta Societatii Comerciale “SERVICII PUBLICE IASI” S.A., in conformitate cu dispozitiile art.1 alin.(2), lit.g, pct.2 si art.124 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 si art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, pana la data privatizarii partiale sau in integralitate.

(5) Societatea Comerciala “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. preia in gestiune activul si pasivul Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi.

(6)Predarea-preluarea activului si pasivului catre Societatea Comerciala “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. rezultata prin reorganizarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi se realizeaza pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 august 2010, precum si in raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, reflectate in balanta de inchidere.

(7) Operatiunile de predare-primire a bunurilor ce fac obiectul delegarii gestiunii vor fi consemnate în procesul-verbal ce se va încheia în acest scop si vor fi finalizate pana la data de 31 august 2010.

(8) Predarea-preluarea activului si pasivului, inclusiv a bunurilor proprietate publica si privata,  se efectueaza de catre o comisie numita prin dispozitia Primarului.

(9) Proiectele initiate ale caror obiect rezida in investitii, cu documentatiile tehnice aferente, precum si contractele de investiţii finanţate de la bugetul local care sunt în derulare se vor cesiona de către Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi, Municipiului Iaşi .

(10) Operatiunile prevazute la alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 şi alin.9 sunt obligatorii, incadrandu-se in procedura de reorganizare a Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, si se realizeaza in numele si pentru Municipiul Iasi, in regim de delegare temporara pana la data finalizarii.

(11) Se aproba modelul procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciilor conform anexei nr.6, parte integranta a prezentei hotarari.

(12) Caietul de sarcini, Regulamentul de serviciu, Lista inventarului bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor, Lista activului si pasivului preluat de catre Societatea Comerciala “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.  si procesul-verbal  de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciilor vor constitui anexe la Contractul de delegare a gestiunii si vor face parte integranta din contract.

 

Art.4 Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciilor de administrare identificate in cuprinsul art.1 se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului.

 

Art.5 Investitiile pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestora pe durata contractului de delegare a gestiunii si se vor amortiza de catre operator pe durata contractului, iar la incheierea acestuia trec in proprietatea municipiului Iasi.

 

Art.6 Societatea Comerciala “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. este succesorul universal al Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi si continua derularea tuturor contractelor si litigiilor acesteia, avand calitatea de creditor sau debitor, dupa caz, precum si calitate procesuala activa sau pasiva, dupa caz.

 

Art.7 Societatea Comerciala “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. preia toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi cu tertii, inclusiv cele decurgand din raporturile juridice fiscale, in masura in care pana la data preluarii acestora, potrivit reglemetarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

 

Art.8 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia de Servicii Publice Municipale Iasi, Directia Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Tehnica, Directia Juridica si Societatea Comerciala “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. 

 

Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Serviciului Audit, Societatii Comerciale “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 307 din 23 august 2010