Hotărârea nr. 306/2010

HOTARARE privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATATEA COMERCIALA “ECOPIATA” S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATATEA COMERCIALA “ECOPIATA” S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi, prin Expunerea de Motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia economico-financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica şi de Disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Nota de fundamentare, inregistrata sub nr.74652/19.08.2010 ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si a Direcţiei Pieţe a Municipiului Iaşi ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “ ECOPIAŢA“ S.A. ;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003 ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ;

Avand in vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea nr.203/2009. cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b) din legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba delegarea directa a gestiunii , prin concesiune, a serviciilor de administrare, de intreţinere şi exploatare a pieţelor agroalimentare, tîrgurilor, bazarului, talciocului, oborului, Hotelului Municipal si Pensiunii Alexandru cel Bun din Municipiul Iaşi, Societatii Comerciale ECOPIAŢA” S.A., precum şi a următoarelor activităţi: 

  1. Organizarea pieţelor agroalimentare, tîrgurilor, bazarului , oborului, talciocului din Municipiul Iaşi ;
  2. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;
  3. Activitati hoteliere ;

Art.2 (1) Se aproba contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, conform contractului cadru ce constituie Anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.

 (2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de delegare a gestiunii, in numele si pentru Municipiul Iasi.

Art.3 (1) Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor identificate in cuprinsul art.1, ce constituie Anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari.

(2) Se aproba Regulamentul de serviciu pentru delegarea gestiunii serviciilor identificate in cuprinsul art.1, ce constituie Anexa nr.3 parte integranta a prezentei hotarari.

(3) Se aproba Lista inventarului bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor identificate in cuprinsul art.1, care sunt transmise spre folosinţa concesionarului pe durata contractului, ce constituie Anexa nr.4 parte integranta a prezentei hotarari.

(4) Bunurile proprietate publica si privata a Municipiului Iasi aflate sau date in administrarea Direcţiei Pieţe a Municipiului Iaşi , vor fi inventariate si transmise in folosinta Societatii Comerciale ECOPIAŢA “ S.A., in conformitate cu dispozitiile art.1 alin.(2), lit.g, pct.2 si art.124 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 si art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, pana la data privatizarii partiale sau in integralitate.

(5) Societatea Comerciala “ECOPIAŢA” S.A. preia in gestiune cu titlul de activ bunurile conform Anexa nr.5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(6) Predarea-preluarea bunurilor, inclusiv a bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor identificate in cuprinsul art.1, care sunt transmise spre folosinţa si respectiv cu titlu de activ concesionarului pe durata contractului,  se efectueaza de catre o comisie numita prin dispozitia Primarului.

(7) Operatiunile de predare-primire a bunurilor ce fac obiectul delegarii gestiunii vor fi consemnate în procesul-verbal ce se va încheia în acest scop si vor fi finalizate pana la data de 31 august 2010.

(8) Operatiunile prevazute la alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 şi alin.9 sunt obligatorii, incadrandu-se in procedura de reorganizare a Direcţiei Pieţe a Municipiului Iaşi, si se realizeaza in numele si pentru Municipiul Iasi, in regim de delegare temporara pana la data finalizarii.

(9) Se aproba modelul procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciilor conform Anexei nr.6, parte integranta a prezentei hotarari.

(10) Caietul de sarcini, Regulamentul de serviciu, Lista inventarului bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciilor si procesul-verbal  de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciilor vor constitui anexe la Contractul de delegare a gestiunii si vor face parte integranta din contract.

Art.4 Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciilor de administrare identificate in cuprinsul art.1 se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului.

Art.5 Investitiile pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestuia pe durata contractului de delegare a gestiunii si se vor amortiza de catre operator pe durata contractului, iar la incheierea acestuia trec in proprietatea Municipiului Iasi.

Art.6 Societatea Comerciala ECOPIAŢA” S.A. este succesorul universal al Direcţiei Pieţe a Municipiului Iaşi si continua derularea tuturor contractelor si litigiilor acesteia, avand calitatea de creditor sau debitor, dupa caz, precum si calitate procesuala activa sau pasiva, dupa caz.

Art.7 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Direcţia Pieţe a Municipiului Iaşi, Directia Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Tehnica, Directia Juridica si Societatea Comerciala “ECOPIAŢA” S.A. 

Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Pieţe a Municipiului Iaşi, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Serviciului Audit, Societatii Comerciale “ECOPIAŢA” S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

    Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 306  din 23 august 2010