Hotărârea nr. 305/2010

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 71849/09.08.2010, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere propunerile comunicate de Direcţia Pieţe şi Directia de Servicii Publice Municipale, cu privire la bunurile mobile şi imobile ce urmează a constitui domeniul privat al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si a Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr.261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “ECOPIATA” S.A. ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 262/2010 privind înfiinţarea S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 547/2009 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se însuşeşc inventarele bunurilor imobile şi mobile din domeniul privat al Municipiului Iaşi, cuprinse în anexele 1  şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 a) Se aproba trecerea din administrarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, în administrarea Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat  a bunurilor mobile şi imobile cuprinse în anexa 1.

           b) Se aproba trecerea din administrarea Direcţiei Piete în administrarea  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a bunurilor mobile şi imobile cuprinse în anexa 2.

           c) Bunurile cuprinse în anexele 1 şi 2, vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 3 a) Bunurile imobile cuprinse în anexa 3 se atribuie în folosinţă către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.

           b) Bunurile mobile cuprinse în anexa 4 vor fi gestionate de S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. şi vor constitui activul societăţii.

           c) Bunurile cuprinse în anexele 3 şi 4 vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

Art.4  a) Bunurile imobile cuprinse în anexa 5 se atribuie în folosinţă către S.C. ECOPIAŢA S.A.

           b) Bunurile mobile cuprinse în anexa 6 vor fi gestionate de S.C. ECOPIAŢA S.A.  şi vor constitui activul societăţii.

           c) Bunurile cuprinse în anexele 5 şi 6 vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri modifică şi completează H.C.L. 547/2009 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat.

Art. 6  Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, Direcţia Pieţe, S.C. ECOPIAŢA S.A, S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 7  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia de Servicii Publice Municipale Iasi, Direcţia Pieţe, S.C. ECOPIAŢA S.A, S.C. Servicii Publice Iaşi S.A., Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 305 din 23 august 2010