Hotărârea nr. 304/2010

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 august 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridicăşi de Disciplină a Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 71814/09.08.2010, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere propunerile comunicate de Direcţia Pieţe şi Directia de Servicii Pulice Municipale cu privire la bunurile mobile şi imobile ce urmează a constitui domeniul public al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si a Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr.261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “ECOPIATA” S.A. ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 262/2010 privind înfiinţarea S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 547/2009 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere H.G. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se însuşeşc inventarele bunurilor mobile şi imobile din domeniul public al Municipiului Iaşi, cuprinse în anexele 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 a) Bunurile cuprinse în anexa 1 se transmit din administrarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi  în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a Primăriei Municipiului Iaşi.

b) Bunurile cuprinse în anexa 2 se transmit din administrarea Direcţiei Pieţe în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a Primăriei Municipiului Iaşi.

c) Bunurile cuprinse în anexele 1 şi 2, vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 3 a) Bunurile cuprinse în anexa 3 se atribuie în folosinţă către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.

           b) Bunurile cuprinse în anexa 4 se atribuie în folosinţă către S.C. ECOPIAŢA S.A.

           c) Bunurile cuprinse în anexele 3 şi 4 vor fi predate pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 4  a) Prevederile prezentei hotărâri modifică şi completează  Hotararea Consiliului Local nr. 414/2009 privind însuşirea inventraului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat.

b) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se revocă Hotararea Consiliului Local nr. 92/2005.

Art. 5 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi, Direcţia Pieţe, S.C. ECOPIAŢA S.A, S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 6  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia de Servicii Publice Municipale Iasi, Direcţia Pieţe, S.C. ECOPIAŢA S.A, S.C. Servicii Publice Iaşi S.A., Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 304 din 23 august 2010