Hotărârea nr. 303/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 august 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 74779/19.08.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 260/28.07.2010 privind ,,Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 263/28.07.2010 privind ,,Reorganizarea instituţiei Poliţiei Comunitare Iaşi, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia în urma aplicării prevederii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010” ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 265/28.07.2010 privind ,,Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor

Având în vedere Legea 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli), nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare) şi nr. 1.2 (Secţiunea de dezvoltare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

1.1.            Se diminuează cu suma de 4.175,30 mii lei:

 

·                               la cheltuieli:

 

51.02.10 Autorităţi publice şi acţiuni externe - cheltuieli de personal

      - 2.047,58 mii lei

54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri

          - 5,00 mii lei

51.02.71 Autorităţi publice şi acţiuni externe - cheltuieli de capital

- 40,00 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital

- 1.814,72 mii lei

74.02.71 Protecţia mediului - cheltuieli de capital

- 268,00 mii lei

 

    1.2   Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 

67.02.71 Cultură, recreere şi religie - cheltuieli de capital             (poziţia C ,,Alte cheltuieli)

- 1.528,72 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital (poziţia C ,,Alte cheltuieli)

+ 1.528,72 mii lei

 

   1.3 Se aprobă virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare,

astfel:

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital (poziţia C ,,Alte cheltuieli)

- 115,28 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital (poziţia C ,,Alte cheltuieli)

+ 115,28 mii lei

 

     1.4. Se suplimentează cu suma de 4.175,30 mii lei fondul de rezervă al Municipiului Iaşi, astfel:

 

 

 

 

 

,

    54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

       +  4.175,30 mii lei

 

 

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2010 pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 

·                     la venituri în sumă de     - 5,00 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   - 5,00 mii lei

 

Art. 3 Se aprobă Anexa nr. 5.1 privind Programul obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local pe anul 2010.

 

Art. 4 Se aprobă Anexa nr. 7.1 privind Numărul maxim de posturi şi fondul aferent sala-riilor de bază pentru Municipiul Iaşi, Anexa nr. 7.2 privind Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor şi Anexa nr. 7.3 privind Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pentru Poliţia Comunitară.

 

Art. 5 Se aprobă Anexa nr. 9 privind Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2010.

 

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 303 din 23 august 2010