Hotărârea nr. 302/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al S.C. CET IAŞI S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL 
    

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al S.C. CET IAŞI S.A.

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Iaşi  întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de  către Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale nr. 68318 din 27,07, 2010;

Având în vedere Nota de prezentare la fundamentarea propunerilor pentru bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010, a S.C. CET IAŞI S.A., înregistrată sub numărul 14649/26.07.2010;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.2121/5521 din 23.10.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se aprobă “BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV” pe anul 2010 al S.C. CET IAŞI S.A., astfel :

     a)  Venituri totale în sumă de 222.133.436,00 lei ;

     b)  Cheltuieli totale în sumă de 293.203.536,00 lei ;

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, S.C. CET IAŞI S.A.  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: S.C. CET IAŞI S.A., Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 302 din 28 iulie 2010