Hotărârea nr. 301/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii de către S.C. Fotbal S.A. a activităţilor sportive de performanţă

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susţinerii de către S.C. Fotbal S.A. a activităţilor sportive de performanţă

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară  a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr 68281 din 27.07.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea de către S.C. Fotbal S.A a tuturor activităţilor sportive de performanţă.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Primarului Municipiului Iaşi, S.C. Fotbal S.A., Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale.

Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Fotbal S.A., Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale.

             (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 301 din 28 iulie 2010